General Practitioner

Thời gian đào tạo: Đào tạo Bác sĩ Đa khoa trong 7 năm (227 tín chỉ)

Thông tin về ngành: General Practitioner