Điểm kết thúc học phần - giai đoạn 2 - HK II - năm 2017 - 2018 - N23TPM

1. Thiết kế và quản trị Web 2. Cơ sở dữ liệu 3. Tin úng dụng - lần 2

Điểm kết thúc học phần - giai đoạn 2 - HK II - năm 2017 - 2018 - N23TPM

1. Hệ điều hành windows server 2. Lập trình ứng dụng các thiết bị di động 3. Lập Trình Winform

Điểm thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ II - Năm 2017-2018 - Lớp N22TPM

3. Lập Trình Winform 4. Thiết kế và quản trị Web

Điểm thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ II - Năm 2017-2018 - Lớp N22TPM

1. Hệ điều hành windows server 2. Lập trình ứng dụng các thiết bị di động

Điểm môn tin ứng dung N23