• KHOA
  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Phụ trách các học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục đại cương trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.

 • KHOA
  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Đảm nhận các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học ở các chương trình đào tạo của Trường.

 • KHOA
  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.

17/03/2020 08:18:21 PM
Giảng dạy - Học tập