Thông tin thông báo của giảng viên

CIE_434H,B,D Lịch bảo vệ đồ án TCTC CT DD&CN

  • Đăng bởi: phanthanhhai
  • Thông báo chung
  • 03/06/2019

Thông báo lịch bảo vệ đồ án Tổ chức thi công CT DD&CN như sau:

CIE-434D bảo vệ vào chiều thứ 3, 13h00 (04-06-2019), địa điểm K7/25QT tìm phòng.

CIE-434B bảo vệ vào sáng thứ 4, 7h30(05-06-2019), địa điểm K7/25QT tìm phòng.

CIE-434H bảo vệ vào chiều thứ 4, 13h30 (05-06-2019), địa điểm K7/25QT tìm phòng.