Tài liệu học tập

ENG330 Slide bài giảng phần 2.2 và bài tập về nhà 03

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Sinh viên
  • 07/11/2019

Sinh viên xem file slide bài giảng đính kèm

Bài tập về nhà số 3: Chuẩn bị từ vựng: 15h15 thứ 7 09/11/2019 nộp tại lớp học.

Nội dung:

Unit 4: Concrete work 1,2,3;

Unit 5: Foundation.

Hướng dẫn:

Sinh viên đọc nội dung bài giảng; liệt kê các từ vựng (được gạch chân) trong slide.

Chú ý các định  nghĩa ở phần bài tập sau mỗi nội dung.

Trình bày:

BÀI TẬP ENG 330 03

Họ và tên Sinh viên                               mã số sinh viên

TT   Từ vựng (và phiên âm)   Định nghĩa        Dịch định nghĩa        Câu có chứa từ vựng trong bài học      Dịch câu chứa từ vựng.

 

 

Tải file đính kèm: