Hội đồng Khoa

Danh sách thành viên Hội đồng khoa Xây dựng

  • Đăng bởi: Administrator
  • Giới thiệu
  • 18/12/2015

 

Hội đồng Khoa hoạt động căn cứ theo điều lệ trường đại học, số /2014/QĐ-TTg do Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 10/12/2014, có chức năng tư vấn cho Trưởng Khoa trong việc thực hiện nhiệm vụ của Khoa.

Hội đồng khoa Khoa xây dựng được thành lập theo Quyết định số: 782/QĐ-ĐHDT của Hiệu trưởng trường Đại học Duy Tân.

Danh sách thành viên Hội đồng gồm :

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Chức danh

1

TS. Nguyễn Thế Dương

Trưởng Khoa Xây dựng

Trường Đại học Duy Tân

Chủ tịch Hội đồng

2

KS. Dương Bình An

Giảng viên khoa Xây dựng

Trường Đại học Duy Tân

Ủy viên

3

ThS. Phạm Phú Anh Huy

Giảng viên khoa Xây dựng

Trường Đại học Duy Tân

Ủy viên

4

ThS. Dương Minh Châu

Trưởng BMCĐ

Trường Đại học Duy Tân

Ủy viên

5

KS. Trần Dân

Phó chủ tịch hội

Hội KHKT Cầu đường TP Đà Nẵng

Ủy viên

6

ThS. Quyễn Quốc Lâm

Phó Trưởng khoa Xây dựng

Trường Đại học Duy Tân

Ủy viên

7

Th.S Trương Hồng Minh

Trưởng BM Kỹ thuật Cơ sở

Trường Đại học Duy Tân

Ủy viên

8

ThS. Phạm Quang Nhật

Trưởng BM Công nghệ Xây dựng

Trường Đại học Duy Tân

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Văn Châu

Phó Giám đốc

Tập đoàn KCon

Ủy viên

10

TS. Nguyễn Chiến Thắng

Khoa Sau Đại học

Trường Đại học Duy Tân

Ủy viên

11

TS. Trần Thu Hiền

Viện NC PT Công nghệ cao

Trường Đại học Duy Tân

Ủy viên

12

ThS. Trần Thanh Việt

Giảng viên khoa Xây dựng

Trường Đại học Duy Tân

Ủy viên