Đội ngũ giảng viên

Lãnh đạo khoa

  • PGS. TS. Nguyễn Thế Dương
  • Chức vụ: Trưởng khoa
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Chức vụ Kiêm nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Khoa, thành viên HĐKH và ĐT Trường
  • Email: theduong.nguyen@www.duanvinsportia.com
  • Địa chỉ: Phòng 202, Văn phòng Khoa Xây dựng, Đại học Duy tân, 03 Quang Trung, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0236 3827111 (ext. 202)

Học vị: Tiến sĩ ; năm: 2009; (Tải luận văn tại đây)

Thống kê xuất bản quốc tế: http://orcid.org/0000-0001-9799-5785

Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng (Civil Engineering) tại Đại học Paris-Est, Cộng hòa Pháp (http://www.univ-paris-est.fr)

Lĩnh vực nghiên cứu:  Mô phỏng số, Tính toán & Thực nghiệm kết cấu và vật liệu (Cơ học, nhiệt học), Cơ học vi mô, Tính chất của bê tông tươi. 

Ngoại ngữ: Anh, Pháp

Môn học giảng dạy: Sức bền Vật liệu, Kết cấu Bê tông Ứng lực trước, Kết cấu Bê tông nâng cao, Phương pháp phần tử hữu hạn, Mô phỏng Kết cấu (Tiếng Việt). Mechanics of Materials (Tiếng Anh).

 

1.      QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/2011 - nay        : Khoa Xây dựng + Trung tâm Xây dựng, Cơ học, Vật liệu, Viện RD, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

11/2008 - 09/2011: Trung tâm Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng tự nhiên, Paris, France.

11/2005 - 10/2008: Trung tâm Kỹ thuật Gạch Ngói, Clamart, France.

08/2002 - 09/2004: Giảng viên, Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội.

2.      LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHI TIẾT

Cơ học: Tính toán mô phỏng kết cấu phức tạp bằng phương pháp phần tử hữu hạn; Tính toán phi tuyến, phá hủy, hư hỏng của vật liệu và kết cấu; Tính toán ứng xử của kết cấu dưới tải trọng hỏa hoạn (bài toán phi tuyến cơ-nhiệt); Bài toán ổn định, động lực học công trình, động đất.

Nhiệt học : Tính toán truyền nhiệt trong vật liệu và kết cấu, bài toán tương tác nhiệt độ, môi trường và cơ học.

Thực nghiệm: Các thí nghiệm cơ bản xác định tính chất cơ-nhiệt của vật liệu; Các thực nghiệm hiện trường trên kết cấu (kiểm định công trình).

2. Nghiên cứu các tính chất ma sát của bê tông trong ống bơm, các tính chất lưu biến của bê tông tươi. 

3. Nghiên cứu các tính chất cơ học vi mô của vật liệu kim loại

4. Lập trình các ứng dụng hỗ trợ bài toán tính toán kết cấu: ngôn ngữ Python, wxPython, Matlab,…

 

3.      CÁC XUẤT BẢN

 

Bài báo tạp chí thuộc danh mục ISI:

[11] Thanh-Canh Huynh, The-Duong Nguyen ,Duc-Duy Ho ,Ngoc-Loi Dang and Jeong-Tae Kim. Sensor Fault Diagnosis for Impedance Monitoring Using a Piezoelectric-Based Smart Interface Technique. Sensors 2020, 20, 510. https://doi.org/10.3390/s20020510

[10] The-Duong Nguyen, Thu-Hien Tran, Hieu Nguyen, Hoang Nhat-Duc. A success history-based adaptive differential evolution optimized support vector regression for estimating plastic viscosity of fresh concrete. Engineering with Computers (2019). https://doi.org/10.1007/s00366-019-00899-7.

[9] Tuan Nguyen-Sy & The-Duong Nguyen (2019) On the effective properties of composites made of viscoelastic constituents, Mechanics of Advanced Materials and Structures, DOI: 10.1080/15376494.2019.1668093 (link  bài báo).

[8] The-Duong Nguyen, Sy-Tuan Nguyen & Thu-Hien Tran (2018). An asymptotic generalized self-consistent scheme for the effective rheological properties of viscoelastic composites, Mechanics of Advanced Materials and Structures, DOI: 10.1080/15376494.2018.1455936

[7] Sy Tuan Nguyen, Quy Dong To, Minh Ngoc Vu and Thê Duong Nguyen. Viscoelastic properties of heterogenous materials: the case of periodic media containing cuboidal inclusions. Composite Structures. Volume 157, 1 December 2016, Pages 275–284. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.09.003 

[6] Thê-Duong Nguyen, Nguyen Dinh Duc, Evaluation of elastic properties and thermal expansion coefficient of composites reinforced by randomly distributed spherical particles with negative Poisson’s ratio, Composite Structures, Volume 153, 1 October 2016, Pages 569-577, ISSN 0263-8223, http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.06.069.

[5] Van-Tung Phan, Thê-Duong Nguyen, Quang Hien Bui, Guy Dirras. Modelling of microstructural effects on the mechanical behavior of ultrafine-grained Nickel using crystal plasticity finite element model. International Journal of Engineering Science, Vol 94, September 2015, Pages 212–225.   http://doi:10.1016/j.ijengsci.2015.03.008

[4] Thê-Duong Nguyen, Van-Tung Phan, Quang Hien Bui. Modeling of microstructure effects on the mechanical behavior of ultrafine-grained nickels processed by severe plastic deformation by crystal plasticity finite element model. Journal of Engineering Materials and Technology, Vol 137(2), April 2015. http://doi:10.1115/1.4029570

[3] Th.-D Nguyen, F.Meftah.  Behavior of hollow clay brick masonry walls during fire. Part 2: 3D finite element modeling and spalling assessment, Fire Safety Journal, Vol 66, pp. 35-45, May 2014,  http://dx.doi.org/10.1016/j.firesaf.2013.08.017

[2] Th.-D Nguyen, F.Meftah.  Behavior of clay hollow-brick masonry walls during fire. Part 1: Experimental analysis, Fire Safety Journal, Vol.52, pp55-64, August 2012 http://dx.doi.org/10.1016/j.firesaf.2012.06.001.

[1] Th.-D Nguyen, F.Meftah, A.Mebarki, R.Chammas. The behaviour of masonry walls subjected to fire: Modelling and parametrical studies in the case of hollow burnt-clay bricks, Fire Safety Journal, Vol.44, 05/2009. DOI:10.1016/j.firesaf.2008.12.006   

    

Bài báo tạp chí trong nước và không thuộc ISI

[24] Tuan Nguyen-Sy, Duong Nguyen-The. On the effective viscosity of fresh concrete: A homogenization approach. Vietnam Journal of Mechanics. ISSN: 0866-7136.  Vol 41, No 4 (20) pp. 287 – 300. DOI:10.15625/0866-7136/111/111/123456

[23] Nguyễn Thế Dương. Thông số điều chỉnh độ cứng trong thiết kế kết cấu sàn rỗng theo mô hình phần tử vỏ mỏng với phần mềm ETABS. Tạp chí Khoa học Công Nghệ Xây dựng - Viện Khoa học Công nghệ (IBST)- Bộ Xây dựng - số 3/2018, ISSN 1859-1566, trang 13-19.

[22] Nguyễn Thế Dương. Thông số cơ học tương đương trong tính toán chịu uốn sàn rỗng bê tông cốt thép. Tạp chí Xây dựng, 09/2018,  ISSN 0866-8762, trang 209-211.

[21] Lê Nguyễn Như Bình, Nguyễn Thế Dương. Một số phương pháp tính toán dự báo nhiệt độ bên trong cấu kiện bê tông dưới tác dụng cảu lửa ISO 834. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Duy Tân, ISSN 1859.4905, số 03(28)(2018), trang 75-81.

[20] Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thế Dương. Hàm lượng thép kinh tế trong cấu kiện dầm BTCT thiết kế theo TCVN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Duy Tân, ISSN 1859.4905, số 03(28)(2018), trang 140-143.

[19] Nguyễn Thế Dương. Prediction of the concrete pumping pressure: Recent theory and Application. VASECT Journal of Structural Engineering & Construction Technology (phiên bản tiếng Anh của Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng), số 26 (2018), ISSN 1859.3194, trang 56-66.

[18] Nguyễn Thế Dương. Tính toán mất mát ứng lực trước dài hạn theo phương pháp bước thời gian. Tạp chí Xây dựng,  11/2017, ISSN 0866-8762, Bộ Xây dựng, trang 134-137.

[17] Nguyễn Thế Dương, Vũ Văn Nhân. Ảnh hưởng của mô đun độ lớn cát và tỉ lệ cát/đá đến các thông số bơm của bê tông tươi có xét yếu tố thời gian. Tạp chí Xây dựng,  11/2017, ISSN 0866-0762, Bộ Xây dựng, trang 130-133.

[16] Nguyễn Thế Dương, Nguyễn Thành Dũng. Biểu đồ tương tác cột tròn khi chịu tác dụng của nhiệt độ cao. Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng, số 24 (2017), ISSN 1859.3194, trang 67-73.


[15] Nguyễn Thế Dương. Xây dựng phần mềm tính toán thông số nhớt của hỗn hợp bê tông từ thí nghiệm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Duy Tân, số 4(23) (2017), ISSN 1859.4905, trang 109-115.


[14] Vũ Văn Nhân, Nguyễn Thế Dương, Nguyễn Công Hoàng. Ảnh hưởng của mô đun độ lớn của cát đến tính chất ma sát và lưu biến của bê tông tươi có xét đến yếu tố thời gian. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Duy Tân, số 4(23) (2017), ISSN 1859.4905, trang 142-148.

[13] Trương Hồng Minh - Nguyễn Thế Dương. Sử dụng mô hình hyperbolic đơn giản nghiên cứu ứng xử của cọc đơn chịu tải trọng thắng đứng. Tạp chí Khoa học Công Nghệ Xây dựng - Viện Khoa học Công nghệ (IBST)- Bộ Xây dựng - số 2/2016, ISSN 1859-1566, trang 60-66.

[12] Nguyễn Thế Dương, Vũ Văn Nhân, Trần Kim Nhật. Khảo sát thực nghiệm quan hệ giữa một số thông số bơm của hỗn hợp bê tông với thể tích hồ xi măng theo thời gian. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng, số 2/2016, ISSN 1859-1566. Bộ Xây dựng, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, trang 52-59.

[11] Nguyễn Thế Dương, Phạm Quang NhậtVũ Văn Nhân, Võ Trung Cường. Ảnh hưởng của thời gian và hàm lượng phụ gia đến các thông số bơm của một số bê tông thương phẩm. Tạp chí Xây dựng,  01/2016(171), ISSN 0866-0762, Bộ Xây dựng, trang 106-109.

[10] Vũ Văn Nhân,  Nguyễn Thế Dương. Ảnh hưởng của tỉ lệ cốt liệu đến tính chất ma sát giữa bê tông và thành ống bơm theo thời gian. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng, số 4/2015(171), ISSN 1859-1566. Bộ Xây dựng, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, trang 48-56.
 
[9]  Nguyễn Thế Dương, Phan Minh Tiến. Phần mềm R2Cad-1 hỗ trợ tính toán và thiết kế thép cột chữ nhật BTCT chịu nén lệch tâm phẳng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Duy Tân 4 (17) , 12/2015, trang 30-37.

[8] Nguyễn Thế Dương. Phần mềm «Pumping Parameters Calculation» tính toán thông số ma sát bê tông tươi - thành ống thép. Tạp chí Khoa học Công nghệ Duy Tân (2) 15, 06/2015, trang 69-75.

[7] Đỗ Vũ Thảo Quyên, Nguyễn Thế DươngHuỳnh Quốc Minh Đức, Phan Đình Thoại. Thí nghiệm đo các thông số ma sát tiếp xúc bê tông và thành ống bơm. Tạp chí Khoa học Công nghệ Duy Tân, 11/2014, trang 70-75.

[6] Nguyễn Thế Dương, Đỗ Vũ Thảo Quyên, Phan Đình Thoại, Huỳnh Quốc Minh Đức. Ảnh hưởng của hồ xi măng và tỉ lệ n/x đến tính chất ma sát giữa bê tông và thành ống bơm bằng thép. Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, số 08/2014, trang 72-76.

[5] Nguyễn Thế Dương, Đặng Việt Hùng. Xây dựng mô hình mô phỏng vật liệu kim loại ở cấp độ hạt. Tạp chí Khoa học Công nghệ Duy Tân, 2014

[4] Bùi Quang Hiển, Nguyễn Thế Dương, Phạm Xuân Tân, Fafard Mario. Mô hình đồng nhất hoá tự tương thích cho dự báo ứng xử cơ học của vật liệu đã bị biến dạng dẻo. Tháng 7, 2013

[3] Nguyễn Chiến Thắng,  Nguyễn Thế Dương. Khảo sát và mô phỏng số các vết nứt nhà tại khu vực Bắc Trà My, Quảng Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Duy Tân,số 6, tháng 2, 2013. 

[2] Nguyễn Thế Dương. Một số kết quả nghiên cứu và xuất bản trong năm 2012. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Duy Tân,số 6, tháng 2, 2013. 

[1] Nguyễn Thế Dương, Ngô Tiến Tùng, Phạm Quang Nhật. Ma sát và cách xác định ma sát của bê tông tươi trong thành ống bơm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Duy Tân, số 4, 2012, pp. 

 

Bài báo hội nghị:

[17] Trương Hồng Minh - Nguyễn Thế Dương. Một số mô hình lý thuyết để dự báo mối quan hệ tải trọng - chuyển vị đầu cọc của cọc đơn chịu tải trọng thẳng đứng. Hội thảo Khoa học Quốc gia Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững – TISDC 2016. NXB Xây dựng - 2016, ISBN 978-604-82-1809-6, trang 425-430.

[16] Nguyễn Thế Dương, Nguyễn Thành Dũng. Biểu đồ tương tác cột chịu nén lệch tâm phẳng khi chịu tác dụng của nhiệt độ cao. Hội thảo khoa học "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD - Lần thứ 2", Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, 25/08/2016, Đà Nẵng. 

[15] Vũ Văn Nhân, Nguyễn Thế Dương. Ảnh hưởng của tỉ lệ nước / xi măng và thời gian đến một số thông số bơm của hỗn hợp bê tông. Hội thảo khoa học "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD - Lần thứ 2", Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, 25/08/2016, Đà Nẵng. 

[14] Thê-Duong Nguyen,  Sy Tuan Nguyen, Quy Dong To. On the elastic properties of heterogeneous materials containing cubic inclusions: Fourier series versus finite element method. Canada-Japan-Vietnam Workshop on Composite, August 8-10 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam.

[13]  Phan Van Tung, Bui Quang Hien và Nguyen The Duong, Two-scale simulations based on crystallographic homogenization method of ultrafine-grained nickels processed by hot isostatic pressing 1614 , Tuyển tập Hội nghị Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 12,  07-08/08/2015. Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Tập 2, trang 1614-1621, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 05/2016, ISBN 978-604-913-459-3. 

[12]  Nguyễn Thế Dương, Bùi Quang Hiển và Phan Văn Tùng.  Ảnh hưởng của số lượng hạt trong mô hình dự báo ứng xử của vật liệu đã bị biến dạng chảy bằng phương pháp phần tử hữu hạn dẻo tinh thể, Tuyển tập Hội nghị Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 12,  07-08/08/2015. Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Tập 1, trang 421-427, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 05/2016, ISBN 978-604-913-458-6. 

[11]  Nguyễn Thế DươngMô hình kỹ thuật tính toán độ bền lửa của tường gạch rỗng sử dụng mối nối keo mỏng, Tuyển tập Hội nghị Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 12,  07-08/08/2015. Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Tập 1, trang 413-420, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 05/2016, ISBN 978-604-913-458-6. 

[10]  Bùi Quang Hiển, Nguyễn Thế DươngXây dựng mô hình đồng nhất hóa tự tương thích đàn dẻo cho vật liệu kim loại nano sản xuất theo phương pháp nghịch. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 11. 08/11/2013. Đại học Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh, trang 455-461

[9] Q.H. Bui, T.D. Nguyen, X.T. Pham, M. Fafard. A self-consistent model for predicting the mechanical behavior of deformed materials. Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ 9. 8-9/12/2012. Đại học Bách Khoa Hà nội.

[8] Hoang Phuong Hoa, Nguyen Dinh Khanh and Nguyen The Duong. Research on solution to strengthen concrete T beams reinforced with carbon fiber reinforced polymer composites, Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics, ACOME 2012, August 14-15. Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh city, Vietnam. No: ISBN:978-604-908-577-2, pp. 924-932.

[7]  Nguyen The Duong. Fire resistance estimation of an existing pre-stressed composite floor. Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics, ACOME 2012, August 14-15. Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh city, Vietnam. No: ISBN:978-604-908-577-2.

[6]  Nguyễn Thế Dương. Cháy trong hầm và ảnh hưởng của cháy tới kết cấu. Báo cáo chuyên đề Hội Cầu Đường thành phố Đà Nẵng, tháng 03/2012.

[5] Th.-D Nguyen, Meftah, F.,  Mebarki, A. , Dupont, O., Spalling of masonry walls in fire situation : Experimental analysis and  Numerical modeling. Proceeding of 8th International Masonry Conference in Dresden, Germany, ISBN 9783000313813, ISSN 0950-9615,  04-07/07/2010, pp 1921-1930.

[4] Th.-D Nguyen, F.Meftah, Th.B.H Nguyen. Experimental study and modeling of mechanical  behavior of fire clay samples. 19th French Consumption on Mechanic, Marseilles, 08/2009. ISSN:  2103-6225 (http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/36957/114.pdf?sequence=1)   . Association Française de Mécanique.     

[3] Th.-D Nguyen, F.Meftah, A.Mebarki, R.Chammas. Fire Resistance Modeling andNumerical Simulation of Masonry Partition Wall Be-havior. 14th International Brick & Bloc Masonry Conference, Sydney, Australia, 02-2008. (http://www.hms.civil.uminho.pt/ibmac/2008/14IBMAC_134.pdf), ISBN 1920701923, 9781920701925

[2] Nguyễn Thế Dương, Vũ Văn Thành, Bùi Thanh Mai, Vũ Ngọc Thanh. Giới thiệu phương pháp tính ổn định của thanh thép ống nhồi bê tông chịu nén lệch tâm. Xây dựng chương trình xác định các quan hệ tới hạn của kết cấu này trên máy tính điện tử. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 7. Đồ sơn, Hải Phòng, ngày 27-28/8/2002. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 178-187. 

[1] Vũ Văn Thành, Nguyễn Xuân Lựu, Nguyễn Thế Dương, Hồ Tri, Đặng Văn Thiên. Tính vỏ hầm và cống ngầm làm việc đồng thời với nền theo mô hình bài toán biến dạng phẳng. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 7. Đồ sơn, Hải Phòng, ngày 27-28/8/2002. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 801-812. 

4.      CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KHÁC

 

a.      Đề tài thực hiện

 

[4] Chủ trì đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số thành phần bê tông và thời gian đến áp lực bơm bê tông. Đề tài NCKH Cấp bộ, thời gian thực hiện từ 2016-2017.

[3] Đề tài Nafosted: Xây dựng mô hình tính toán nhiều cấp độ cho vật liệu kim loại nano.  Mã số 103-99. 2012.13. Thành viên nghiên cứu chủ chốt (2012-2014). Đã nghiệm thu.

[2] Đề tài cấp trường: Nghiên cứu thực nghiệm tính chất tiếp xúc giữa bê tông tươi và thành ống bơm bằng thép”. Đề tài NCKH cấp trường, mang mã số 452/QĐ-ĐHDT-35 Đại học Duy Tân (2014). Bảo vệ thành công tháng 01/2015.

[1] Đề tài cấp trường: Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia, tỉ lệ C/(C+Đ) và thời gian đến tính chất ma sát và lưu biến của một số bê tông thương phẩm. Đề tài NCKH cấp trường (2015). Bảo vệ thành công tháng 12/2015.

 

b.      Hướng dẫn Kỹ sư, Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh, Phản biện báo

 

b1. Giải thưởng

[5] Hướng dẫn nhóm Tô Văn Khải, Nguyễn Văn Chung đạt giải Hội đồng, giải đồ án xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng năm 2018 (Giải Loa Thành).

 

[4] Hướng dẫn chính Sinh viên Đoàn Lê Quang đạt giải khuyến khích, giải đồ án xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng năm 2016(Giải Loa Thành).

[3] Hướng dẫn chính nhóm Sinh viên Phan Minh Tiến, Hoàng Ngọc Trường đạt giải Nhì, giải đồ án xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng năm 2015 (Giải Loa Thành).

[2] Hướng dẫn chính nhóm SV Phan Quốc Huy, Nguyễn Công Dũng đạt giải Nhì giải đồ án xuất sắc ngành Kiến trúc-Xây dựng năm 2014 (Giải Loa thành).

[1] Hướng dẫn 01 Kỹ sư XD DD và CN đạt giải Loa Thành 2013 (SV Trương Quang Kỳ) - Giải ý tưởng.

 

b2. Sinh viên NCKH

[5] Phan Xuân Quý, Đoàn Văn Nhân. Đánh giá sự ảnh hưởng của lệch tâm trong mô hình thiết kế so với kiến trúc đển thiết kế thép trong cột BTCT. Bảo vệ tháng 9/2018.

[4] Hoàng Ngọc Trường, K16 XDD. Sử dụng phần mềm RCAD tính toán cấu kiện dầm cao. Bảo vệ loại tốt, 10/2015.

[3] Phan Minh Tiến, K16 XDD. Xây dựng phần mềm tính toán cốt thép cột chịu nén lệch tâm xiên theo tiêu chuẩn 5574-2012 và vách BTCT theo tiêu chuẩn ACI 318. Bảo vệ tháng 12/2015. Xếp loại tốt.

[2] Hướng dẫn sinh viên NCKH, đề tài: Xây dựng chương trình tính toán sàn nấm bằng BTULT theo tiêu chuẩn ACI-318 (2011), Hoa Kỳ. (Phan Quốc Huy, lớp K15XDD2, Bảo vệ thành công năm 2014).

[1] Hướng dẫn nhóm sinh viên NCKH, đề tài: Lập chương trình tính toán nội lực, chuyển vị dầm bằng phương pháp hàm kỳ dị, tìm quỹ đạo ứng suất chính và ứng dụng thiết kế thép dầm bê tông. Nhóm SV Đoàn Lê Quang, Lê Quang Trung, Nguyễn Cẩm Nhung lớp K18 CSU XDD. Bảo vệ thành công tháng 01/2015.

 

b3. Hướng dẫn Thạc sỹ

[4] Lê Nguyễn Như Bình. Nghiên cứu phân bố nhiệt độ trong cấu kiện bê tông cốt thép dưới tác dụng của lửa - Ứng dụng tính toán độ bền lửa cấu kiện cột theo phương pháp thực hành. Bảo vệ thành công năm 2017.

[3] Trần Kim Nhật, Ảnh hưởng của tỉ lệ nước/xi măng và thể tích hồ xi măng đến tính chất ma sát giữa bê tông và thành ống bơm có xét yếu tố thời gian. Bảo vệ thành công tháng 04/2016.

[2] Nguyễn Thế Vinh, Ứng xử của tường xây gạch dưới tác dụng của tải trọng ngang và ảnh hưởng của nó đến thiết kế khung nhà bê tông cốt thép. Bảo vệ thành công tháng 04/2016.

[1] Hướng dẫn đề tài thạc sỹ cho trường Quốc gia Cầu Đường Pháp, Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dạng hình học của mẫu tới kết quả thí nghiệm (Nguyễn Thị Bích Hậu, bảo vệ Thạc sỹ năm 2008).

- Phản biện (reviewer) bài báo cho tạp chí Experimental Mechanic, Engineering Structures, Fire and Material.

5.      CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Ủy viên thường trực Hội Xây dựng Thành phố Đà nẵng, nhiệm kỳ 2012-2017.

Phó chủ tịch Hội Xây dựng Thành phố Đà nẵng, nhiệm kỳ 2017-2022.