Đề tài nghiên cứu khoa học

Tối ưu hóa tiến độ và chi phí cho dự án xây dựng sử dụng thuật toán tiến hóa vi phân

  • Create by: Administrator
  • Research
  • 10/01/2017

Tối ưu hóa tiến độ và chi phí cho dự án xây dựng sử dụng thuật toán
tiến hóa vi phân


Optimizing schedule and cost of construction project using Differential Evolution
Hoàng Nhật Đức*, Nguyễn Quốc Lâm**, Phạm Quang Nhật**
*Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao, Đại học Duy Tân, Việt Nam
Institute of Research and Development, Duy Tan University, Vietnam
**Khoa Xây Dựng, Đại học Duy Tân, Việt Nam
Faculty of Civl Engineering, Duy Tan University, Vietnam

 

Tóm tắt: Trong lĩnh vực quản lý xây dựng, tối ưu tiến độ và chi phí của một dự án là một nhu cầu thiết yếu của người làm công tác quản lý. Mục tiêu của việc xây dựng tiến độ của một dự án là tối thiểu hóa thời gian thi công và chi phí xây dựng. Trong thực tế, công tác lập và tối ưu tiến độ cho dự án chủ yếu được thực hiện dựa trên kinh nghiệm của người quản lý. Nghiên cứu của các tác giả đề xuất một mô hình tối ưu hóa tiến độ - chi phí cho dự án sử dụng thuật toán tiến hóa vi phân. Để bài toán tối ưu được mô hình hóa sát với thực tế, các yếu tố như chi phí trực tiếp/gián tiếp của từng công tác, chi phí gián tiếp của dự án, và các ràng buộc về tiến độ, tài nguyên của dự án được xem xét trong quá trình tính toán. Thêm vào đó, để nâng cao hiệu quả của quá trình tối ưu hóa, một phương pháp đột biến mới được đề xuất cho thuật toán tiến hóa vi phân. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình tính toán mới là một công cụ hiệu quả để giải quyết bài toán tối ưu hóa tiến độ - chi phí của dự án xây dựng.

Từ khóa: Tối ưu hóa tiến độ, Tối ưu hóa chi phí, Thuật toán tiến hóa vi phân, Quản lý xây dựng.

Abstract: In construction management, optimization of project schedule and cost is a critical need of project managers. The objective of the optimization process is to minimize the project duration and cost. In practice, this task is often carried out based on the experiences of the managers. This current research proposes a schedule-cost optimization model based on the Differential Evolution algorithm. To model the problem practically, our research takes into account the direct and indirect costs of each activity, the indirect cost of the project, and the constraints of project schedule/resources. Furthermore, to enhance the capacity of the Differential Evolution, a new mutation operator is proposed. The experimental results show that the new optimization model is an efficient tool to solve the project schedule and cost optimization.

Keywords: Project schedule optimization, Project cost optimization, Differential Evolution, Construction management

Nội dung chi tiết theo file đính kèm:

 

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa