Các xuất bản

Nghiên cứu sự biến đổi áp lực nước lỗ rỗng của đất sét bão hòa chịu tải trọng động chu kỳ đơn và đa phường trong điều kiện không thoát nước

  • Create by: Administrator
  • Research
  • 10/01/2017

TÓM TẮT: Trong bài báo này, các mẫu cố kết bình thường của đất sét Kaolin được thí nghiệm cắt trượt động chu kỳ đơn phương và đa phương không thoát nước. Kết quả thí nghiệm cho thấy biên độ độ biến dạng (γ), phương cắt trượt (hay độ lệch pha (θ)) và số lượng chu kỳ (n) có ảnh hưởng đáng kể đến sự thay đổi áp lực nước lỗ rổng trong quá trình cắt trượt. Tuy nhiên, ảnh hưởng của phương cắt trượt lên sự thay đổi áp lực nước lỗ rổng trong quá trình cắt trượt có thể triệt tiêu thông qua sử dụng thông số mới là độ biến dạng tích lũy (G*). Phương pháp tính toán áp lực nước lỗ rổng truyền thống vốn phát triển dựa trên kết quả thí nghiệm đơn phương không thể áp dụng cho trường hợp cắt trượt chu kỳ đa phương khi n > 50. Phương pháp tính toán mới là hàm số của độ biến dạng tích lũy có thể áp dụng và cho kết quả chính xác trong các điều kiện thí nghiệm khác nhau gồm: phương cắt trượt (đơn phương và đa phương có độ lệch pha khác nhau), độ biến dạng và số lượng chu kỳ.
 
File gốc dung lượng khá lớn, ai quan tâm contact with my email: giang.gsp2008@yahoo.com.vn.
 
Thanks & Regards
Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa