Các xuất bản

Nghiên cứu, chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định chiều cao ổn tính của vật thể nổi

  • Create by: Administrator
  • Research
  • 10/01/2017

Tóm tắt:  Bài báo giới thiệu thiết bị HYD201+ - xác định chiều cao ổn tính của vật thể nổi; là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường tại Đại học Duy Tân. Đây là thiết bị thí nghiệm có sự kế thừa và cải tiến kết quả nghiên cứu từ các thiết bị cùng lại hiện có trên thế giới, với các tính năng tương tự, có giá thành thấp hơn rất nhiều so với ngoại nhập nhưng đảm bảo độ chính xác cao.

Từ khóa: Tâm đẩy nổi, tâm định khuynh, bán kính ổn tính, chiều cao ổn tính, sự ổn định của vật thể nổi, thiết bị thí nghiệm.

Abstract: This paper introduces the experimental equipment HYD201+ to determine the metacentric height of floating body; it is the result of project at Duy Tan university. It is not only inherence but also improverments from the same type of equipment available in the world. It has abilities which like other equipment and has a much lower price than the imported ones but ensures accuracy.

Keywords: Center of buoyancy, transverse metacenter, metacentric radius, metacentric height, stability of floating body, experimental equipment.

© 2016 Bản quyền thuộc Đại học Duy Tân

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa