Staffs

Bộ môn Công nghệ Xây dựng

  • TS. Trần Thu Hiền
  • Position: Giảng viên
  • Degree: Tiến sĩ
  • Position other: Cán bộ Nghiên cứu - Viện NCPT CNC
  • Email: tranthuhien197@gmail.com
  • Address: P809 - Đại học Duy Tân, K7/25 Quang Trung - Đà Nẵng

 

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Quá trình công nghệ;Tại: Đại học Mỏ quốc gia Saint Etienne, Cộng hòa Pháp

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật liệu xây dựng, Tương tác vật liệu xây dựng - vi sinh vật

Ngoại ngữ: Anh, Pháp

Quá trình học tập:

06/2006: Kỹ sư Cầu đường - Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội.

2006 - 2017: Thạc sỹ Xây dựng - Đại học Khoa học ứng dụng quốc gia Lyon, Cộng hòa Pháp.

2007 - 2011: Nghiên cứu sinh - Trung tâm Khoa học các quá trình tự nhiên và công nghiệp (SPIN), Đại học Mỏ quốc gia Saint Etienne, Cộng hòa Pháp.

   Quá trình công tác:

12/2012 đến nay: Cán bộ nghiên cứu - Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao - Giảng viên Khoa Xây dựng,  Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

   Các xuất bản:

[1]. T.H.Tran, A.Govin, R.Guyonnet, P.Grosseau, C.Lors, D.Damidot, O.Devès, B.Ruot. Influence of the intrinsic characteristics of mortars on their biofouling by pigmented organisms: Comparison between laboratory and field-scale experiments. International Biodeterioration and Biodegradation 86, 2014, p334-342. (http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2013.10.005)

 [2]. T.H.Tran, A.Govin, R.Guyonnet, P.Grosseau, C.Lors, D.Damidot, O.Devès, B.Ruot.Avrami’s law based kinetic modeling of colonization of mortar surface by algae Klebsormidium flaccidum. International Biodeterioration and Biodegradation 79, 2013, p73-80. (http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2012.12.012)

[3]. T.H.Tran, A.Govin, R.Guyonnet, P.Grosseau, C.Lors, D.Damidot, E.Garcia-Diaz, O.Devès, B.Ruot. Influence of the intrinsic characteristics of mortars on the biofouling ofKlebsormidium flaccidum. International Biodeterioration and Biodegradation 70, 2012, p31-39. (http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2011.10.017)

[4]. A.Govin, T.H.Tran, R.Guyonnet, P.Grosseau, C.Lors, D.Damidot, O.Devès, B.Ruot. Ability in biofouling by Klebsormidium flaccidum of mortars: Influence of the intrinsic characteristics. Proceeding of International Conference on Concrete Sustainability 2013, May 27-29, Tokyo, Japan.

[5]. T.H. Tran, D.Q. Dao. Influence des caractéristiques physico-chimiques d’un mortier sur sa bio-réceptivité par l’algue Klebsormidium flaccidumProceeding of Conference franco-vietnamienne "Chimie et Materiaux pour un environment durable" 2013, June 20-21, Danang, Vietnam.

 

[6]. T.H.Tran, A.Govin, R.Guyonnet, P.Grosseau, C.Lors, D.Damidot, O.Devès, B.Ruot.Influence des caractéristiques intrinsèques d’un enduit minéral de façade sur son encrassement biologique. Proceeding of Materials 2010, Octobre 18-22, 2010, Nantes, Pháp.

 

 

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa