Staffs

Bộ môn Công nghệ Xây dựng

  • TS. Nguyễn Chiến Thắng
  • Position: Giảng viên
  • Degree: Tiến sĩ
  • Position other: Thành viên Hội đồng Khoa, Cán bộ Nghiên cứu - Viện NCPT CNC
  • Email: thang.nguyen@www.duanvinsportia.com
  • Address: P809, K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng

Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học phá hủy và mỏi (polymer, thép); Cơ học kết cấu; Mô phỏng tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn (bằng ABAQUS, ANSYS, SAMCEF)

Ngoại ngữ: Anh, Pháp

Quá trình công tác

11/2011 – nay   :  Nghiên cứu viên tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển Khoa học công nghệ, Giảng viên khoa Xây dựng – Đại học Duy Tân

2009 – 11/2011:  Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Khoa Xây dựng và Môi trường, Đại học quốc gia Singapore (NUS).  www.eng.nus.edu.sg/core

2005 - 2009: Nghiên cứu viên tại Trung tâm nghiên cứu vật liệu bảo hộ lao động, Trường Cao đẳng kỹ thuật  (ETS), Montreal, Canada. www.etsmtl.ca/Recherche/Chaires-unites-rech/Chaires/Chaire-SST

2002 - 2004: Nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu về an toàn lao động và y tế  (IRSST),  Montreal, Canada.  http://irsst.qc.ca/en/intro-protective-equipment.html

1998 - 2002: Nghiên cứu viên tại Viện Cơ học ứng dụng, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.www.iami.ac.vn

Các bài báo tạp chí:

[1]. Nguyen C T, Vu-Khanh T, Dolez P I, Lara J (2009) Puncture of elastomers membranes by medical needles. Part I: Mechanisms. International Journal of Fracture 155 (1).

[2]. Nguyen C T, Vu-Khanh T, Dolez P I, Lara J (2009) Puncture of elastomers membranes by medical needles. Part II: Mechanics. International Journal of Fracture 155 (1).

[3]. Nguyen C T, Vu-Khanh T (2004) Mechanics and mechanisms of puncture of elastomer membranes. Journal of Materials Science 39(24):7361-7364

[4]. Nguyen C T, Vu-Khanh T, Lara J (2004) Puncture characterization of rubber membranes. Theoretical and Applied Fracture Mechanics 42:25-33

Các bài báo hội nghị:

[1]. Qian Xudong, Nguyen C Thang, Fatigue Behavior of CHS Joints Fabricated Using Enhanced Partial Joint Penetration Welds, The 30th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2011) Rotterdam, the Netherlands, 2011.

[2]. Nguyen C T, Vu-Khanh T, Lara J (2005) A Study on the puncture resistance of rubber materials used in protective clothing. Journal of ASTM International 2(4):245-258

[3]. Dolez P, Vu-Khanh T, Nguyen C T, Guero G, Gauvin C, Lara J (2008) Influence of medical needle characteristics on the resistance to puncture of protective glove materials. Journal of ASTM International 5(1):12p

[4]. Nguyen C T, Résistance à la perforation des membranes de protection en élastomère,Congrès annuel de l'ACFAS, le Colloque "La santé et la sécurité du travail au Québec: une collaboration multidisciplinaire" Mai 2004.  

[5]. Nguyen C T, Simulation, calculation mattress of placed blocks for pitched slope protection by SAMCEF-MECANO – International colloquium in mechanics of solids, fluids, structures and interactions – Nha Trang, Viet Nam, August 2000.

[6]. Nguyen C T, Mechanics of marine structures in Viet Nam– International colloquium in mechanics of solids, fluids, structures and interactions – Nha Trang, Viet Nam, August 2000.

[7]. Nguyen C T, Software for vibration structures computation and defect identification by Dymamics Stiffness Method and FEM – Annual collection of scientific papers - Institute of  Applied  Mechanics 1999, NCST of  Vietnam.

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa