Staffs

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở

  • Phan Đình Thoại
  • Position: Giảng viên
  • Degree: Thạc sỹ
  • Address: P 202, Đại học Duy Tân, 25/K7 Quang Trung, Đà Nẵng

Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng (Civil Engineering) tại Đại học Duy Tân

Lĩnh vực nghiên cứu:  Cơ học

Môn học giảng dạy: Thủy Lực, Vẽ kỹ thuật &CAD

 

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/2012- nay        : Khoa Xây dựng, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

  1. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHI TIẾT

Cơ học: Xác định phản ứng động của kết cấu khung phẳng chịu chuyển vị của đất nền. 

  1. XUẤT BẢN

3.1 Bài báo tạp chí 

 

[2] Nguyễn Thế Dương, Đỗ Vũ Thảo Quyên, Phan Đình Thoại, Huỳnh Quốc Minh Đức, Ảnh hưởng của hồ xi măng và tỉ lệ N/X đến tính chất ma sát giữa bê tông và thành ống bơm bằng thép. Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, số 08/2014, trang 72-76. 

[1] Đỗ Vũ Thảo Quyên, Nguyễn Thế Dương, Huỳnh Quốc Minh Đức, Phan Đình Thoại, Thí nghiệm đo các thông số ma sát tiếp xúc bê tông và thành ống bơm. Tạp chí Khoa học Công nghệ Duy Tân, 11/2014, trang 70-75.

3.2 Bài báo hội nghị:

 

[1]  Lê Công Duy, Phan Đình Thoại, Dao động của kết cấu khung phẳng nhiều tầng xét đến tính cản của vật liệu dưới dạng tham số khoảng, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII Đại Học Duy Tân, TP Đà Nẵng, 7/8/2015

  1. CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KHÁC
  2. Đề tài thực hiện

[2] Đỗ Vũ Thảo Quyên,Nguyễn Hoàng Giang, Phan Đình Thoại và Nguyễn Cửu Nhị, Nghiên cứu thực nghiệm một số tính chất của bê tông sử dụng các loại phụ gia và xi măng khác nhau trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Báo cáo đề tài NCKH cấp trường năm học 2015- 2016, T.1/2016, Đại học Duy Tân.

[1] Nguyễn Thế Dương, Đỗ Vũ Thảo Quyên, Phan Đình Thoại, Huỳnh Quốc Minh Đức, Nghiên cứu thực nghiệm tính chất tiếp xúc giữa bê tông tươi và thành ống bơm bằng thép. Báo cáo đề tài NCKH cấp trường năm học 2014- 2015, T.1/2015, Đại học Duy Tân.

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa