Thông tin thông báo của giảng viên

Thông báo về đợt bảo vệ đồ án tốt nghiệp tháng 12/2016

  • Create by: Administrator
  • Infomation Channel
  • 10/01/2017

Khoa Xây dựng thông báo đến các sinh viên đang thực hiện đồ án tốt nghiệp.

a. Đối với hệ đại học (ngành Xây dựng Cầu Đường và DD&CN)

Nộp đồ án TN: 13h30-16h00 ngày thứ hai, 12/12/2016 tại VP Khoa (phòng 202-K7/25QT)

Yêu cầu: Bản vẽ, nhật ký và thuyết minh đúng quy định; bản vẽ được dán mép, sắp xếp theo thứ tự và đặt trong ống để bảo vệ; thuyết minh.

SV Nhận lại đồ án tốt nghiệp: 16h-16h30 ngày 21/12/2016 tại Vp Khoa

(SV sau khi nhận đồ án TN, tập trung để nghe hướng dẫn cách thức bảo vệ và treo bản vẽ từ 16h30 ngày 21/12/2016)

Bảo vệ đồ án: 7h00 ngày 23/12/2016 tại các phòng 133(khu A), 100A,105,107,108,109 (khu B) - Hòa Khánh Nam.

Danh sách các hội đồng được niêm yết trên Website và phòng Hội đồng.

Để đảm bảo được yêu cầu bảo vệ Đồ án, yêu cầu các sinh viên đển các phòng hội đồng mắc dây treo bản vẽ, thử treo bản vẽ trước khi bảo vệ.

Thời gian tập trung để thực hiện vệ mắc dây treo, bản vẽ: 14h00 ngày 22/12/2016.

 

b. Đối với hệ Cao Đẳng (ngành Xây dựng DD&CN)

Nộp đồ án TN: 09h30-10h30 ngày 19/12/2016 tại VP Khoa (phòng 202-K7/25QT)

Yêu cầu: Bản vẽ, nhật ký và thuyết minh đúng quy định; bản vẽ được dán mép, sắp xếp theo thứ tự và đặt trong ống để bảo vệ; thuyết minh.

SV Nhận lại đồ án tốt nghiệp: 10h-10h30 ngày 22/12/2016 tại Vp Khoa

(SV tập trung để nghe hướng dẫn cách thức bảo vệ và treo bản vẽ từ 16h30 ngày 21/12/2016)

Bảo vệ đồ án: 15h00 ngày 23/12/2016 tại các phòng 105,107,108,109 (khu B) - Hòa Khánh Nam.

Danh sách các hội đồng được niêm yết trên Website và phòng Hội đồng.

Để đảm bảo được yêu cầu bảo vệ Đồ án, yêu cầu các sinh viên đển các phòng hội đồng mắc dây treo bản vẽ, thử treo bản vẽ trước khi bảo vệ.

Thời gian tập trung để thực hiện vệ mắc dây treo, bản vẽ: 14h00 ngày 22/12/2016.

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa