Thông tin thông báo của giảng viên

Thông báo về đồ án tốt nghiệp đợt 23/12/2016, ngành XD Dân dụng &CN

  • Create by: Administrator
  • Infomation Channel
  • 10/01/2017

Khoa Xây dựng thông báo cho sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp về kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp như sau:

A. HỆ ĐẠI HỌC

Hội đồng 1: Phòng 105 - Khu B

Hội đồng 2: Phòng 107 - Khu B

Hội đồng 3&4: Phòng 108 - Khu B

Hội đồng 5&6: Phòng 109 - Khu B

Hội đồng 4,6: Bảo vệ từ buổi chiều 13h00 ngày 23/12/16

B. HỆ CAO ĐẲNG

Hội đồng 1: Phòng 105 - Khu B

Hội đồng 2: Phòng 107 - Khu B

Hội đồng 3: Phòng 108 - Khu B

Hội đồng 4: Phòng 109 - Khu B

Hệ cao đẳng bảo vệ từ 14h00 ngày 23/12/16

 

TT

Họ và

Tên

Khóa

Loại ĐA

Hội đồng

Buổi

1

2027617431

Đặng Tấn

Hùng

D20XDD

KC BTCT chính

1

sáng

2

171216215

Võ Văn

Biên

D20XDD

KC BTCT chính

1

sáng

3

171216252

Nguyễn Đức

Hạnh

D20XDD

KC BTCT chính

1

sáng

4

171216334

Nguyễn Văn

Tấn

D20XDD

KC BTCT chính

1

sáng

5

171216267

Nguyễn Văn

Hùng

D20XDD

KC BTCT chính

1

sáng

6

172217203

Trần Hữu

Lợi

K17XDD

KC BTCT chính

1

chiều

7

172217280

Huỳnh Nhất

Thiên

K17XDD

KC BTCT chính

1

chiều

8

172217162

Hồ Đắc

Duy

K17XDD

KC BTCT chính

1

chiều

9

172217255

Phan Nguyễn Thế

Sang

K17XDD

Thi công chính

1

chiều

10

2026612674

Nguyễn Đức Tề

Phi

D20XDD

Thi công chính

1

chiều

11

2021610870

Lê Trần

Nghĩa

D20XDD

KC BTCT chính

2

sáng

12

172217140

Lê Văn

Công

K17XDD

KC BTCT chính

2

sáng

13

172217321

Mai Nhật

Tùng

K17XDD

KC BTCT chính

2

sáng

14

172217261

Hồ Xuân

Tân

K17XDD

KC BTCT chính

2

sáng

15

2027612695

Nguyễn Văn

Tiến

D20XDD

Thi công chính

2

sáng

16

172217181

Nguyễn Xuân

Hùng

K17XDD

Thi công chính

2

sáng

17

172217149

Nguyễn Văn

Đạt

K17XDD

Thi công chính

2

sáng

19

2020612894

Nguyễn Trọng

D20XDD

KC BTCT chính

2

chiều

20

171216309

Nguyễn Hồng

Phong

D20XDD

KC BTCT chính

2

chiều

21

161215178

Đinh Thị Hồng

Thắng

D20XDD

KC BTCT chính

2

chiều

22

1821614005

Nguyễn Đức

Tựu

K18XDD

KC BTCT chính

2

chiều

23

172217317

Phạm Anh

Tuấn

K17XDD

Thi công chính

3

sáng

24

162213307

Lê Minh

Thiện

K18XDD

Thi công chính

3

sáng

25

1827618663

Tôn Mạnh

Cường

T18XDDB

Thi công chính

3

sáng

26

1821613826

Lê Anh

Tuấn

K18XDD

KC BTCT chính

3

sáng

27

1821615168

Dương Hiển

Sơn

K18XDD

KC BTCT chính

3

sáng

28

1821615160

Võ Chí

Công

K18XDD

KC BTCT chính

3

sáng

18

162213240

Nguyễn Ngọc

Hoàng

K17XDD

Thi công chính

4

chiều

29

2020622880

Nguyễn Ngọc

Tuấn

D20XDD

Thi công chính

4

chiều

30

172217254

Trần Huy

Quyền

K17XDD

KC BTCT chính

4

chiều

31

172217247

Nguyễn Quang

Phương

K17XDD

KC BTCT chính

4

chiều

32

142211195

Huỳnh Khắc

Dân

K15XDD

KC BTCT chính

4

chiều

33

172217217

Huỳnh Trí

Nghĩa

K17XDD

Thi công chính

5

sáng

34

172217274

Hoàng Viết

Thành

K17XDD

Thi công chính

5

sáng

35

2020612898

Hoàng Đức

Phương

D20XDD

Thi công chính

5

sáng

36

172217212

Tăng Chí

Na

K17XDD

KC BTCT chính

5

sáng

37

172217157

Phạm Trung

Đức

K18XDD

KC BTCT chính

5

sáng

38

172217325

Phan Văn

Việt

K17XDD

KC Thép chính

5

sáng

39

172219054

Hoàng Nam

Long

K17XDD

Thi công chính

6

chiều

40

1827617339

Võ Nhật

Huy

D8XDDB

Thi công chính

6

chiều

41

1827618637

Huỳnh Văn

Quang

T18XDDB

Thi công chính

6

chiều

42

152215928

NGUYỄN ĐĂNG

TÂN

K16XDD

Thi công chính

6

chiều

43

172217257

Trần Văn

Tài

K17XDD

Thi công chính

6

 

               

Danh sách sinh viên Cao Đẳng

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

LỚP

Hội đồng

1

1811614443

Đỗ Phạm Thanh

Sang

K19XCD

1

2

161215199

Lê Duy

Trung

K16XCD

1

3

171216295

Văn Thành

Nam

K18XCD

2

4

151135221

Dương Minh

Mẫn

K18XCD

2

5

1811614999

Hoàng Quốc

Khánh

K18XCD

2

6

1811614995

Lê trường

Sơn

K18XCD

3

7

1811613726

Nguyễn Ngọc

Sanh

K18XCD

3

8

1911916917

Võ Chí

Cường

K19XCD

4

9

1811616482

Nguyễn Hồng

Phúc

K18XCD

4

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa