Thông tin thông báo của giảng viên

Lớp CIE 486C: Số liệu đồ án Kỹ thuật thi công BTTK

  • Create by: Administrator
  • Infomation Channel
  • 10/01/2017

Lớp CIE 486C: Số liệu đồ án Kỹ thuật thi công BTTK
Sinh viên in số liệu đồ án và mang theo để thực hiện nhiệm vụ trong các buổi lên lớp.

Attachment file:

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa