Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa