Tốt nghiệp

QUY CÁCH TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (CÓ CHỈNH SỬA)

03/04/2019

QUY CÁCH TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

30/03/2019

Thông báo nộp chuyên đề thực tập tốt nghiệp K21

21/03/2019

Thông báo nộp học phí chuyên đề thực tập - lệ phí thi - bảo vệ KL - nhận bằng tốt nghiệp

16/03/2019

Thời gian nộp: Chuyên đề: nộp như học phí môn học, 2 TC nộp trước ngày bảo vệ chuyên đề: 23/3/2019 Thi tốt nghiệp: nộp khi đã có danh sách xét thi và trước khi thi: từ 4/5 đến 15/52019 Khóa Luận tốt nghiệp: nộp khi đã có danh sách xét làm khóa luận và trước khi bảo vệ: từ 22/3 đến 4/52019 Nhận bằng tốt nghiệp: nộp khi đã có danh sách xét nhận bằng và trước khi nhận bằng: từ 1/6 đến 8/62019


Quy định về quy cách viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp (cập nhập ngày 23/02/2019)

23/02/2019