Lịch thi

Lịch thi KTHP kỳ 2- Tuần 42-44 DỰ KIẾN

02/05/2018

Lịch thi khối Liên thông kỳ 2- chính thức

21/03/2018

Lịch thi liên thông - học kỳ 2 NH 2017 -2018 Dự kiến

14/03/2018

Lịch thi KTHP kỳ 2- Anh văn CHÍNH THỨC

03/03/2018

Sinh viên chú ý đem theo thẻ Sinh viên khi dự thi


Lịch thi KTHP kỳ 2- Tuần 32-33 CHÍNH THỨC

03/03/2018

Sinh viên chú ý đem theo thẻ sinh viên khi dự thi