Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Khoa

  • Nguyễn Thị Thuận
  • Chức vụ: Trưởng khoa
  • Trình độ: Tiến Sĩ
  • Kiêm nhiệm: Trưởng bộ môn Luật kinh tế
  • Chuyên ngành: Luật kinh tế
  • Nguyễn Thị Thu Hồng
  • Chức vụ: Phó Trưởng khoa
  • Trình độ: Thạc sĩ
  • Kiêm nhiệm: Trưởng bộ môn Tư pháp
  • Chuyên ngành: Luật lao động, luật hình sự, luật dân sự