Cơ cấu tổ chức

Giảng viên

  • Phạm Thị Thanh Tâm
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Trình độ: Thạc sĩ
  • Chuyên ngành: Luật kinh tế
  • Email: phamtam441995@gmail.com