Cơ cấu tổ chức

Giảng viên

  • Đỗ Cảnh Thìn
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Trình độ: Phó Giáo Sư, Tiến sĩ
  • Chuyên ngành: Luật hình sự
  • Email: docanhthin.tccs@gmail.com