Test Schedule

Lịch thi KTHP tuần 9 - kỳ 1- CHÍNH THỨC

25/09/2018

Xem tập tin đính kèm Đem theo thẻ sinh viên khi tham gia thi


Lịch thi KTHP Anh văn Tuần 9- kỳ 1- CHÍNH THỨC

25/09/2018

Sinh viên đem theo thẻ sinh viên khi dự thi