Tin Tức

Morphology

  • 16/11/2017
  • Tin Tức

Xử lý ảnh Morphological (hay morphology) mô tả một dãy các kỹ thuật xử lý ảnh liên quan đến hình dạng (morphology) và các đặc điểm trên ảnh.

Hình thái toán học (Mathematical morphology) là một tập các phép toán dùng để phân tích ảnh và xử lý tín hiệu số đa chiều theo mẫu, hình dạng S (shape) được chọn. Trong đó tín hiệu đầu vào được so sánh một cách cục bộ với S (phần tử cấu trúc-structuring elements) có dạng bất kì, tại điểm tham chiếu R (thông thường R là tâm của S và ánh xạ tương ứng tới tín hiệu đang xét).

Mời xem tiếp ở file đính kèm

File đính kèm:

Các tin khác