Thông Báo khác

Thông báo nộp lệ phí khảo sát Tin học + Anh văn

  • 02/03/2020
  • Thông Báo khác

Kế hoạch tốt nghiệp tháng 5/2020 Khảo sát Tin học + Anh văn.
Hiện nay đã có danh sách khảo sát Tn + Anh văn tại phòng KHTC 137 Nguyễn Văn Linh. Vậy khoa thông báo cho các bạn sinh viên nộp lệ phí tại cơ sở trên.

Các tin khác