Nghiên cứu Khoa học

Danh sách các công trình đã công bố trong năm học 2018-2019

  • 25/07/2019
  • Nghiên cứu Khoa học

[1]. Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, Van Nhan Vo, Chakchai So-In, et al. Performance Analysis of DF/AF Cooperative MISO Wireless Sensor Networks with NOMA and SWIPT over Nakagami-m Fading. IEEE Access, 2018.

[2]. Dac-Binh Ha, Sang Quang Nguyen, and Huy T. Nguyen. Cooperative Cognitive Non-Orthgonal Multiple Access under Unreliable Backhaul Connections. Mobile Networks and Applications, 2018.

[3]. Duc-Dung Tran, Ha-Vu Tran, Dac-Binh Ha and Georges Kaddoum. Secure Transmit Antenna Selection Protocol for MIMO NOMA Networks over Nakagami-m Channels. IEEE Systems Journal (Early Access), 2019.

[4]. Tam Nguyen Kieu, Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, Miroslav Voznak. On Secure QoS-based NOMA Networks with Multiple Antennas and Eavesdroppers over Nakagami-m Fading. IETE Journal of Research, 2019.

[5]. Van Nhan Vo, Duc-Dung Tran, Chakchai So-In, Hung Tran. Secrecy Performance Analysis for Fixed-Gain Energy Harvesting in an Internet of Things With Untrusted Relays. IEEE Access, 2019.

[6]. Duy-Hung Ha, Dac-Binh Ha, Jaroslav Zdralek and Miroslav Voznak. A New Protocol for Energy Harvesting Decode-and-Forward Relaying Networks. The 5th International Conference on Advanced Engineering - Theory and Applications 2018.

[7]. Van-Long Nguyen, Dac-Binh Ha. Outage Performance Analysis of Energy Harvesting DF Cooperative NOMA Networks over Nakagami-m Fading Channels. Hội nghị quốc tế INISCOM 2018 - 4th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, August 27-28, 2018.

[8]. Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, Anand Nayyar. Wireless Power Transfer under Secure Communication with Multiple Antennas and Eavesdroppers. 4th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, August 27-28, 2018.

[9]. Anand Nayyar, Cuong Huynh Ba, Nguyen Pham Cong Duc, Dac Binh Ha. Smart-IoUT 1.0: A Smart Aquatic Monitoring Network based on Internet of Underwater Things (IoUT). 4th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, August 27-28, 2018.

[10]. Ba-Cuong Huynh, Thanh-Hieu Nguyen, Thanh-Duong Vu, and Nguyen-Son Vo. Natural Disaster and Environmental Threat Monitoring System: Design and Implementation. 4th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, August 27-28, 2018.

[11]. Thi-Cuc Le, Quang-Sang Nguyen, Dinh-Long Nguyen, Ba-Cuong Huynh, The-Cong Dinh. Design of public safety network and emergency alarm for smart trade centre. The Journal of EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligence Systems, 2018.

[12]. Nguyễn Anh Nhật, Nguyễn Lê Mai Duyên. Phương pháp hiệu chỉnh màu sắc cho nhiều máy ảnh. Tạp chí khoa học công nghệ Trường Đại học Duy Tân, 6(31), 12/2018, tr. 63-70.

[13]. Lê Đoàn Nguyên, Hà Đắc Bình. Đánh giá hiệu năng cơ chế đa truy cập phi trực giao NOMA cho đường lên của mạng 5G. Tạp chí khoa học công nghệ Trường Đại học Duy Tân, 04(29) (2018) 03-09, tr. 61-66.

[14]. Duy-Hung Ha, Dac-Binh Ha, Jaroslav Zdralek and Miroslav Voznak. Performance Analysis of Hybrid Energy Harvesting AF Relaying Networks over Nakagami-m Fading Channels. The International Conference on Advanced Technologies for Communications, 2018.

[15]. Duy-Hung Ha, Dac-Binh Ha, Jaroslav Zdralek and Miroslav Voznak. A New Protocol based on Optimal Capacity for Energy Harvesting Amplifyand-Forward Relaying Networks. The 5th NAFOSTED International Conference on Information and ComputerScience.

[16]. Binh Nguyen, Alexey Shelegov, Igor Chusov. Stratification Effect at the Reactors Installation in Smolensk Area. The 2nd Regional Conference on Marine and Mechanical Engineering 2018, Malaysia.

[17]. Nguyễn Hữu Nhân, Võ Tuấn, Dương Tấn Quốc. Phương pháp điều chế giảm điện áp điểm kết nối chung cho bộ biến tần ma trận. Tạp chí khoa học công nghệ Trường Đại học Duy Tân, 6(31), 12/2018, tr. 63-70.

[18]. Tạ Văn Lên, Nguyễn Anh Nhật, Hà Đắc Bình. Bảo mật mạng chuyển tiếp thu năng lượng dựa trên cơ chế chuyển mạch thời gian-phân chia công suất thích nghi và lựa chọn nút chuyển tiếp. Tạp chí Thông tin và Truyền thông, ISSN: 1859-3550, tr. 24-31.

[19]. Hà Đắc Bình, Trần Anh Tuấn, Trần Đức Dũng, Yoonill Lee. Secrecy Performance Analysis of Energy Harvesting Aware Relaying Networks with Adaptive Power Splitting and Relay Selection Scheme. The International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing – SigTelCom2018.

[20]. Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trần Lê Thăng Đồng, Trương Văn Trương. Một hướng tiếp cận nâng cao hiệu quả phát hiện mặt người trong ảnh. Tạp chí khoa học công nghệ Trường Đại học Duy Tân, 1(32), 2/2019, tr. 54-63.

[21]. Nguyễn Lê Mai Duyên, Trương Minh Thuận. Kết hợp phương pháp phân ngưỡng và Graphcut trong phân tích ảnh y khoa để hỗ trợ chuẩn đoán. Tạp chí khoa học công nghệ Trường Đại học Duy Tân, 1(32), 2/2019, tr. 88-99.

[22]. Dương Tấn Quốc, Nguyễn Tấn Hòa, Lê Tiến Dũng. Ứng dụng mạng ANFIS cho điều khiển trượt đồng bộ tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 1.1, tr. 68-73, 2019.

[23]. Lương Hà Quế Yên, Ngô Lê Minh Tâm, Hà Đắc Bình, Nguyễn Trọng Tuấn. Thiết kế bộ lọc Gauss trên nền FPGA dùng trong hệ thống xử lý ảnh thời gian thực. Tạp chí khoa học công nghệ Trường Đại học Duy Tân, 3(34), 4/2019, tr. 28-35.

Các tin khác