Nghiên cứu Khoa học

Danh mục các bài báo khoa học của Khoa Điện-Điện tử công bố trong HK1, năm học 2016-2017

  • 09/12/2016
  • Nghiên cứu Khoa học

Từ đầu năm đến nay, Khoa Điện-Điện tử đã rất tích cực tham gia nghiên cứu khoa học cùng với các thành viên khác trong và ngoài trường. Đến nay đã có 13 bài báo đã được chấp nhận và xuất bản, trong đó có 01 bài ISI, 07 bài hội nghị quốc tế, 01 bài tạp chí quốc tế, 02 bài hội nghị quốc gia, 02 bài tạp chí trường. Chi tiết xem file đính kèm.

 

File đính kèm:

Các tin khác