Kĩ năng mềm

Logisim cơ bản: Subcircuits trong Logisim

  • 17/02/2017
  • Kĩ năng mềm

Với một mạch phức tạp chúng ta cần chia nhỏ thành các module con để có thể thiết kế dễ dàng hơn. Subcircuit giống với khái niệm chương trình con trong các ngôn ngữ lập trình.

1, Tạo mạch
- Như pử bài trước, một thiết kế mạch có thể sử dụng như một thư viện cho logisim. Vì thế chúng ta dễ dàng thêm một mạch đã thiết kế từ trước bằng cách chọn Add Circuit từ menu Project.
- Giả sử chúng ta muốn xây dựng một bộ mux 2-to-1 được đặt tên "2:1 MUX" Sau khi Add Circuit, Logisim sẽ trông như thế này.
[​IMG]
- Trong cửa sổ explorer, bây giờ mạch thiết kế có hai mạch: "main", và "2:1 MUX" . Logisim thêm một kính lúp trên biểu tượng của mạch đang xem; tên mạch cũng xuất hiện trên thanh tiêu đề.
- Sau khi đã tạo mạch chúng ta có thể thêm các thành của logic, ở đây là thêm các thành logic để tạo mach MUX 2-1
[​IMG]

2, Sử dụng Subcircuit
- Bây giờ chúng ta tạo một mạch Mux 4-1 từ mạch Mux 2-1. Trước hết chúng ta phải có sẵn mạch Mux 2-1. Tiếp theo chúng ta tạo một mạch mới có tên Mux 4-1. Để thêm mạch Mux 2-1 vào mạch Mux 4-1, chúng ta làm như thêm các cổng logic. Click 1 lần vào mạch Mux2-1 và đưa ra khung tạo mạch
[​IMG]
- Một mạch Mux4-1 hoàn chỉnh từ các mạch Mux 2-1
[​IMG]

 

 

Các tin khác