Học liệu

Tổng quan về giao tiếp USB

  • 19/12/2019
  • Học liệu

Universal Serial Bus (USB) là một trong những giao  thức phổ biến nhất được sử dụng trong sản phẩm điện tử tiêu dùng hiện nay, bao gồm máy tính, máy ảnh, thiết bị GPS, máy MP3, modem, máy in, máy scan,.... Các chuẩn USB ban đầu được phát triển bởi Compaq, Microsoft, Intel, và NEC, và sau đó bởi Hewlett-Packard, Lucent và Philips. Các công ty này cuối cùng hình thành tổ chức phi lợi nhuận  USB Implementers Forum Inc. tổ chức này phát triển và công bố các thông số kỹ thuật của USB.
Chương này mô tả các nguyên tắc cơ bản của bus USB và đi tìm hiểu các ứng dụng dựa trên USB với vi điều khiển PIC. Các bus USB là một giao thức phức tạp. Một cuộc thảo luận đầy đủ về thiết kế và sử dụng của nó là vượt ra ngoài phạm vi bài nay. Trong bài này chỉ đề cập những nguyên tắc cơ bản của USB và cách kết nối giao tiếp với vi điều khiển PIC 18f4550

File đính kèm:

Các tin khác