Học liệu

PHƯƠNG PHÁP ĐO CÔNG SUẤT TIÊU THỤ

  • 17/04/2019
  • Học liệu

 

A. TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

Watt kế được sử dụng để đo công suất tiêu thụ của mạch điện 1 pha và mạch điện 3 pha.

Bởi vì cách mắc của watt kế vào mạch, nó có thể được xem là 1 vôn kế và 1 ampe kế kết hợp vào nhau trong cùng 1 thiết bị. Do đó, watt kế có 2 cực áp và 2 cực dòng. Một cực áp và cực dòng có ký hiệu a. Dấu  là dấu cực tính để xác định cực âm hay dương của watt kế. Vì vậy khi cực điện áp  là dương cùng thời điểm khi dòng điện đi vào  cực , từ đó đồng hồ Watt kế sẽ cho giá trị dương.

Điện áp và dòng điện lớn nhất của đồng hồ có thể chịu được được xem trên nhãn của nó.

      undefined                                                 Hình 1.1 Phương pháp mắc Watt kế 1 pha

Trong mạch điện 1 pha, kim đo di chuyển khi kết nối giữa nguồn và tải được thiết lập như hình 1.1. Lưu ý là cực của dòng điện được nối vào cực  của điện áp. Khi đồng hồ mắc theo kiểu này, cách đọc thuận nghĩa là năng lượng truyền từ các cực nguồn 1, 2 đến các cực tải 3, 4.

B. TRONG MẠCH ĐIỆN 3 PHA, 3 DÂY

Trong hệ thống 3 pha 3 dây, công suất tác dụng được cấp cho tải 3 pha có thể được đo bằng hai đồng hồ watt kế một pha mắc như hình 1.2. Công suất tổng bằng với tổng giá trị đọc được của 2 đồng hồ. Đối với tải cân bằng, nếu hệ số công suất nhỏ hơn 100%, đồng hồ sẽ đọc được các giá trị khác nhau. Thật vậy, nếu hệ số công suất nhỏ hơn 50%, một trong các đồng hồ sẽ thể hiện giá trị âm. Ta phải đảo ngược cách mắc vào cuộn áp để đạt được số âm. Trong trường hợp này, công suất của mạch 3 pha sẽ bằng chênh lệch giữa 2 giá trị mà 2 đồng hồ đo được.

                                undefined      

  Hình 1.2 Cách đo công suất trong mạch 3 pha 3 dây

Phương pháp 2 watt kế cho ta kết quả là công suất tiêu cho dù tải có cân bằng hay không cân bằng.

C. TRONG MẠCH ĐIỆN 3 PHA, 4 DÂY

Trong mạch 3 pha 4 dây, người ta cần sử dụng 3 đồng hồ Watt kế đơn pha để đo công suất tổng. Cách mắc được thể hiện trong Hình 1.3. Chú ý là cực ± dòng điện một lần nữa đến nối với cực ± điện áp. Khi watt kế mắc theo kiểu này, giá trị đọc được là công suất tiêu thụ đi từ nguồn A, B, C, N đến tải.

Công suất tổng cấp nguồn cho tải bằng với tổng của 3 giá trị trên 3 đồng hồ. Phương pháp này có thể được cho cho tải cân bằng hoặc không cân bằng.

undefined

Các tin khác