Học liệu

Một số phương pháp điều chế tín hiệu trong viễn thông

  • 18/11/2016
  • Học liệu

Phân loại tổng quát các phương pháp điều chế - giải điều chế phục vụ cho việc truyền thông tin 

Truyền các tín hiệu tương tự (lời nói, nhạc,...) theo phương pháp điều biên, điều tần và điều pha được thực hiện trong phần thực tập điện tử thông tin cơ sở.

Các phương pháp cơ bản điều chế tín hiệu tương tự hoặc số  được thực hiện trong phần thực hành điện tử thông tin chuyên đề.

Các tin khác