Học liệu

Lệnh vẽ trong không gian 3-D của Matlab

 • 10/11/2016
 • Học liệu

Bao gồm nhiều lệnh phong phú, xin nêu ra một số lệnh tiêu biểu. Chi tiết hãy nghiên cứu phần DEMO/visualization và graphic.

Đồ thị dạng đường, điểm

 1. plot3 (x,y,z) vẽ đồ thị trong toạ độ xyz  theo các giá trị các phần tử các véc tơ
 2. plot3 (x,y,z, ‘str’) vẽ đồ thị trong toạ độ xyz theo giá trị các phần tử các véc tơ với định dạng quy định như lệnh plot
 3. comet3(z) : vẽ đồ thị hệ toạ độ xyz với thời gian kéo dài 0.1
 4. comet3(x,y,z) : vẽ đồ thị hệ toạ độ xyz với thời gian kéo dài 0.1
 5. comet3(x,y,z,t) : vẽ đồ thị hệ toạ độ xyz với thời gian kéo dài t
 6. bar3(x,y,z): vẽ đồ thị thanh với mỗi thanh theo giá trị nằm trong trục z tăng dần.

Đồ thị dạng hoạt cảnh

Đồ thị dạng thanh

Ví dụ:

% Bar plot of a bell shaped curve

x = -2.9:0.2:2.9;               

bar3(x,exp(-x.*x),sin(x));

Đồ thị dạng hình tròn theo kiểu phần trăm

 1. pie3(x,y,z) cho đồ thị hình pie dưới dạng tỉ lệ phần trăm theo các giá trị của véc tơ. Xem thêm cú pháp ở phần 2D.
 2. meshgrid(x,y)          tạo mảng xấp xỉ hoá hai chiều trong miền khảo sát
 3. mesh(z)                      vẽ mặt lưới trong không gian 3D

Đồ thị dạng lưới

Ví dụ: »[X,Y] = meshgrid(-2:.1:2, -2:.1:2);

»Z = X .* exp(-X.^2 - Y.^2);

»mesh(Z)

 1. waterfall(z) tương tự mesh nhưng chỉ vẽ theo một hướng.
 2. surf(X,Y,Z,C)           tạo bề mặt 3 chiều
 3. Xem thêm surflsurfc.

Đồ thị dạng mặt

Ví dụ: Vẽ đồ thị lưới của hàm sin(x)/x:

» x=linspace(-10,10);

» y=x;

» [p,q]=meshgrid(x,y);

» R=sqrt(p.^2+q.^2)+eps;

» z=sin(R)./R;

» figure(1);

» mesh(z);

» figure(2);

» waterfall(z);

» figure(3);

» surf(z);

Các thủ tục in ấn và lưu trữ kết quả

+ Lưu mã nguồn chương trình (dạng m-file, mdl-file của Simulink)

       1. Mở và chọn phần chương trình cần copy

2. Copy vào vùng nhớ đệm: Từ menu Edit -> Copy (Ctrl+C)

3. Dán vào báo cáo: Mở báo cáo và chọn Edit -> Paste (Ctrl+V)

+ Lưu đồ thị kết quả:

Chú ý: Đặt tình trạng kết quả đồ thị về dạng wmf-file bằng cách:

       Từ đồ thị chọn menu:Edit->Copy Options -> Windows Metafile.

1. Copy đồ thị vào bộ nhớ đệm: Menu Edit -> Copy Figure

2. Dán nội dung bộ nhớ đệm vào báo cáo (xem tương tự trên)

hoặc

2. Copy đồ thị vào file: (Lưu đồ thị dưới dạng tập tin định kiểu)

Menu File-> Export...

Sử dụng các nút thanh công cụ để vẽ, ghi chú trên đồ thị sau đó chèn vào báo cáo

Các tin khác