Học liệu

Giải thuật định tuyến Link state

  • 18/08/2019
  • Học liệu

 

Giải thuật Link State

undefined

Yêu cầu: Lập bảng định tuyến từ Node A cho sơ đồ mạng sau

undefined

Bước 1:

Các node có mối liên hệ neighbour như sau:

N(A) = {B,E,F};               N(B) = {A,D,F};                 N(C) = {D,F}

N(D) = {B,C};                  N(E) = {A,F};                    N(F) = {A,B,C,E}

Bước 2:

undefined

Ghi chú: Khoảng cách node nào ngắn nhất sẽ được chọn là Current Node

 

 

Các tin khác