Học liệu

Điều khiển cửa tự động bằng MSP430

  • 17/07/2019
  • Học liệu

#include "io430.h"

void main( void )
{
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
P1DIR |= 0X30;
while(1)
{
if (((P1IN&BIT0)||(P1IN&BIT1))!=0) //DIEU KIEN LA CAM BIEN 1 HOAC 2 TAC DONG
{
if((P1IN&BIT2)!=0)//TIEP DIEM MO TAC DONG
P1OUT = 0x10; //QUAY THUAN
else
P1OUT = 0x00; //DUNG QUAY

}
else

{
if((P1IN&BIT3)!=0) //TIEP DIEM DONG TAC DONG
P1OUT = 0x20;//QUAY NGHICH
else
P1OUT = 0x00; //DUNG QUAY

}
}
}

Các tin khác