Học liệu

Điều chế FM sử dụng Simulink trong Matlab

  • 18/05/2018
  • Học liệu

Bước 1: Khởi động cửa sổ Simulink

-Vào cửa sổ Matlab Command, chọn Start/ Simulink/ Library Browser

Bước 2: Xây dựng mô hình mô phỏng điều chế FM

- Tại cửa sổ Simulink vào File/New/Model để vẽ sơ đồ sau:

undefined

Hướng dẫn các bước vẽ sơ đồ như sau:

-         Vào Sources, chọn khối Sin Wave và khối Constant, đổi tên thành khối msg(t) và

Thiết lập các thông số cho khối msg(t) và  wc như hình bên dưới

-         Vào Math Operations chọn Sum

-         Vào Commonly Used Blocks, chọn khối Gain và Integrator, sau đó đổi tên khối Gain và thiết lập thông số cho khối Gain như hình bên dưới.

-         Vào User-Defined Functions, chọn khối Fcn, thiết lập thông số như bên dưới.

-         Vào Sinks chọn Scope, copy và lần lượt đổi tên thành các khối m(t) và s(t)

-         Nối các khối để được sơ đồ như hình vẽ

Các thông số cho các khối được thiết lập như sau:

 undefined

 

 

 

Khối Modulation Index Beta                                  Khối Direct Modulation

 

 undefined

 

Bước 3: Chạy mô phỏng điều chế FM

ü  Kích vào nút   trên thanh công cụ của cửa sổ thiết kế để chạy mô phỏng

ü  Để xem kết quả là dạng sóng đầu ra của điều chế AM ta kích đôi vào các khối m(t), s(t). Ta được như hình sau:

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác