Học liệu

CHỌN ĐƯỜNG TRONG WSN

  • 16/10/2019
  • Học liệu

Thách thức đối với phương pháp chọn đường trong WSN :

Mặc dù các ứng dụng của mạng WSN là rất lớn, tuy nhiên những mạng này có một số hạn chế như giới hạn về nguồn công suất, khả năng tính toán và độ rộng băng thông. Một trong những mục tiêu thiết kế chính của WSN là kéo dài thời gian sống của mạng và tránh suy giảm kết nối nhờ các kỹ thuật quản lý năng lượng. Việc thiết kế các giao thức chọn đường trong WSN bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố. Vấn đề này phải được giải quyết triệt để thì mới đạt được hiệu quả truyền tin trong WSN. Dưới đây sẽ tóm tắt một số khó khăn trong vấn đề chọn đường và thiết kế trong mạng WSN.

Mời xem tiếp ở file đính kèm

Các tin khác