Thông tin Giảng viên

Trưởng bộ môn

 • Nguyễn Lê Mai Duyên
 • Học vị: Thạc sỹ
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn Điện tử Viễn thông
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện Tử Viễn Thông
 • Email: nguyenlmaiduyen@dtu.edu.vn

Quá trình công tác

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2011 đến nay

Đại học Duy Tân

Tổ trưởng Bộ môn

2006-2011

Đại học Duy Tân

Giảng viên

2004-2006

Đại học Duy Tân

Trợ giảng

Quá trình đào tạo

Từ 9 /1999  đến  7/2004: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Ngành học: Điện tử viễn thông

Tên đồ án tốt nghiệp: Triệt nhiễu đa truy cập trong hệ thống thông tin di động CDM

Từ 9 /2005  đến  10/2008: Đại học Đà Nẵng

Ngành học: Kỹ thuật điện tử

Tên luận văn: Ứng dụng Wavelets vào kỹ thuật xử lý siêu phân giải ảnh số

Ngoại ngữ:  Tiếng Anh

Công trình nghiên cứu

2016:

 1. Phu-Tuan Van, Hoai-Huong Nguyen Le, Mai-Duyen Nguyen Le, Dac-Binh Ha, “Performance Analysis in Wireless Power Transfer System over Nakagami Fading Channels”, Hội nghị Quốc tế về Điện tử, thông tin và truyền thông (International Conference on Electronics, Information and Communication - ICEIC), Đà Nẵng, Việt Nam, 27-30/1/2016, pp. 225-228.
 2. Nguyen Le Mai Duyen, Le Dac Thịnh,  “Using feature points detection algorithms in digital image matching”, Journal of Science and Technology, Duy Tan University

2015

 1. Đặng Việt Hùng, Nguyễn Lê Mai Duyên, Nguyễn Thị Bích Hạnh, “Xây dựng thư viện mô hình trong matlab dùng để hỗ trợ thiết kế logic cho các máy trạng thái hữu hạn”, Đề tài cấp cơ sở, 2015

2014

 1. Nguyen Le Hoai Huong, Nguyen Le Mai Duyen, Nguyen Thi Bich Hanh, Nguyen Van Tho,”  Kiến trúc mạch tích hợp VLSI hiệu suất cao cho bộ uớc luợng chuyển dộng trong H.264/AVC”, Proceedings of 2014 National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, Nha Trang, Khánh Hòa,18-19 tháng 9 năm 2014, pp 36-40.
 2. Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Lê Mai Duyên, “Phương pháp ước tính băng thông khả dụng theo mô hình tốc độ gói dò”, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Duy Tân, 2014

2013

 1. Trong-Tuan Nguyen, Van- Cuong Nguyen, Mai- Duyen Le Nguyen, “A Novel Architecture for Cryptosystem with Simultaneous Encryptions/Decryptions HW-Threads and Self-Dynamic Reconfiguration”, Proceeding of Integrated Circuit, Design and Verification (ICDV) 2013
 2. Nguyen Le Mai Duyen, Ha Dac Binh, “A new mothod of image resolution impovement based on Wavelets transform,” Journal of Science and Technology, Duy Tan University, Vol. 2(7), pp. 1-6, April 2013.
 3. Ha Dac Binh, Nguyen Le Mai Duyen, “Cooperative Communications: A Promising Approach of Next Generation Wireless Networks,” Journal of Science and Technology, Duy Tan University, Vol. 1(6), pp. 1-7, Feb. 2013.
 4. Đặng Việt Hùng, Nguyễn Lê Mai Duyên, “Quá trình Gauss và ứng dụng hồi quy”, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Duy Tân

2012

 1. Nguyễn Lê Mai Duyên, “Giải pháp nâng cao chất lượng khôi phục ảnh số bằng wavelets”, Đề tài cấp cơ sở, 2012

2010

Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Lê Mai Duyên, Ngô Lê Minh Tâm, Lê Phượng Quyên, Dương Tấn Quốc, Võ Tuấn, “Ứng dụng quy hoạch tuyến tính giải quyết bài toán tối ưu trong việc vận chuyển điện năng ở Việt Nam”, Đề tài cấp cơ sở, 2010