Thông tin Giảng viên

Giảng viên

  • Võ Hoàng Anh
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức vụ: Giảng Viên
  • Kiêm nhiệm: Chuyên viên trung tâm CEE – Trường Đại học Duy Tân – Đà Nẵng
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử - Viễn Thông
  • Email: vohoanganh@dtu.edu.vn

Quá trình công tác

  • 2012 – Nay: Công tác tại trung tâm CEE – Trường Đại học Duy Tân – Đà Nẵng;
  • 2006 – 2009: Công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền Thông – Sở thông tin và truyền thông – Huế ;

Quá trình đào tạo

  • 2009 – 2011: Học cao học ngành kỹ thuật Điện tử - Viễn Thông – Trường Bách Khoa Hà Nội;
  • 2001 – 2006: Học đại học ngành Điện tử - Viễn thông – Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng;

Đề tài dự án

[P06]   Jul.15 – Jan.16: Project for Hoa Cam industrial zone;

[P05]   Jul.15 – Oct.15: Lab’s project for Faculty of Environmental and Natural Resources – Duy tan University;

[P04]   Jul.15 – Aug.15: Design and Manufacturing hot air circulating drying, done at Duy Tan University;

[P03]   May.15 – Jun.15: Design and Manufacturing Bridge inspection robot, done at Duy Tan University;

[P02]   Mar.15 – Jun.15: Design and Manufacturing Automatic Lawn Mower Robot, done at Duy Tan University;

[P01]   Oct.10 – Nov.11: Design and simulation digital chaotic codec for CDMA communication systems.