Thông tin Giảng viên

Giảng viên

 • Trần Lê Thăng Đồng
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức vụ: Trưởng Phòng Nghiên Cứu Điện - Điện Tử Với Doanh Nghiệp
 • Lĩnh vực nghiên cứu: IoT (Smarthome, Weather Station, Farming), Embedded System, Image Processing
 • Email: tranthangdong@www.duanvinsportia.com

Quá trình công tác

 • 12/2018 - Nay: Trưởng Phòng Nghiên Cứu Điện - Điện Tử Với Doanh Nghiệp.
 • 9/2013 – 11/2018: Phó giám đốc Thường trực – Trung tâm Điện Điện tử - ĐH Duy Tân
 • 2009 – 8/2013 : Chuyên Viên Trung tâm Điện Điện tử - ĐH Duy Tân

Quá trình đào tạo

 • 2010 – 2012: Thạc sĩ Khoa học máy tính – Đại học Duy Tân.
 • 2005 – 2009: Cử Nhân, Tin học Viễn thông – Đại học Duy Tân;
 • 2007: CompTIA Security+
 • 2012: Fundamentals of Digital Signal Processing Certificate
 • 2008: Advanced Certificate in Information Technology

Công trình nghiên cứu

(2018)

 1. Collaboration Between Duy Tan University And High Schools: A Report On The Support Process For High School Science And Engineering Fair, Dong T L TRAN, Bao N LE, Duong VU and Tan TRAN, The 14th International CDIO Conference, Kanazawa Institute of Technology (KIT), June 28 to July 2, 2018
 2. Đồng chủ nghiệm đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Trường “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị đầu kéo xe lăn điện”. 2815/QĐ-ĐHDT ngày 9/5/2018.

(2017)

 1. A Proposal of THE C-D-I-E Model to Improve STUDENTS’ Innovation CAPABILITY, Ha Dac Binh, Dong TL Tran, Bao N Le. The 13th International CDIO Conference in Calgary, Canada, June 2017.
 2. Improving Power System Stability with Gramian Matrix-Based Optimal Setting of a Single Series FACTS Device: Feasibility Study in Vietnamese Power System. Le Van Dai,1,2 Doan Duc Tung,3 Tran Le Thang Dong,1 and Le Cao Quyen4,5. Complexity. Volume 2017 (2017), Article ID 3014510, 21 pages (ISI)

(2016)

 1. An Innovative Control Strategy to Improve the Fault Ride-Through Capability of DFIGs Based on Wind Energy Conversion Systems. Vandai Le, Xinran Li, Yong Li, Tran Le Thang Dong and Caoquyen Le. Energies 2016, 9(2), 69; doi:10.3390/en9020069.3 (ISI)
 2. Validity Assessment Of The P-B-P Model Across Various Engineering Disciplines For Better Team Learning Results. Dong TL Tran, Bao N Le, Binh H Dac. The 12th International CDIO Conference.

(2015)

 1. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Trường “Nghiên cứu, thiết kế hệ thống nhà thông minh CEE-Smarthome. 127/QĐ-ĐHDT ngày 16/11/2015

(2014)

 1. Improvement Of Individual Learning And Instructor’s Role For Better Team Learning. Dong T L TRAN, Tung M DAM, Thang C NGUYEN. Proceedings of the 10th Annual International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain; June 16 - 19, 2014.
 2. A VLSI Architecture for H.264/AVC Variable Block Size Motion Estimation. Journal of Automation and Control Engineering (JOACE,ISSN: 2301-3702).
 3. An Efficient 1-D Tree Architecture of H.264/AVC Variable Block Size Motion. Journal of Science & Technology – Thai Nguyen University.
 4. Low-Power and High-Performance Design for Cryptosystem Using Power Aware and Pipeline Techniques. The International Conference on Advanced Technologies for Communications 2014.
 5. An Efficient Parallel Execution for Intra Prediction in HEVC Video Encoder. Dam Minh Tung, Tran Le Thang Dong, Tran Thien Anh. 978-1-4799-2903- 0/14/$31.00 ©2014 IEEE
 6. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Trường “Nghiên cứu, thiết kế hệ thống xử lý ảnh số trên nền vi mạch khả trình FPGA”. 452/QĐ-ĐHDT ngày 22/2/2014.

(2013)

 1. A Model in Space facing for Human face Detection. Trinh Xuan Hung, Ha Manh Toan, Lam Thanh Hien, Tran Le Thang Dong. National Science Conference 6th – FAIR 6th. 2013.
 2. Implementation Median Filter In Image Processing Using Pipeline Technique Based on FPGA. Nguyen Le Hung, Dam Minh Tung, Tran Le Thang Dong, Nguyen Duy Hoa. Journal of Science & Technology – Duy Tan University.
 3. Restructuring Geometry Using Gielis Curve In Image Processing To Detect Traffic Signs. Tran Le Thang Dong, Nguyen Duy Hoa. Journal of Science & Technology – Duy Tan University
 4. Lâm Thành Hiển, Trịnh Xuân Hùng, Hà Mạnh Toàn, Trần Lê Thăng Đồng (2013), “Một mô hình mặt hướng không gian trong bài toán phát hiện mặt người”. Kỷ yếu hội nghị quốc gia “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin – FAIR”, Huế 20-21/6/2013, tr282-289.

(2011)

 1. Thành viên đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu và phát triển hệ thống kiểm soát an ninh sử dụng công nghệ nhận dạng đa sinh trắc kết hợp với công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến RFID trên nền hệ thống nhúng”. - Cơ quan chủ trì: Đại học Duy Tân. Theo quyết định số 4938.BGDĐT-KHCNMT ngày 26/7/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 2. Giải pháp tích hợp các Máy xét nghiệm Y tế vào hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện. Trần Lê Thăng Đồng. Tạp chí Khoa học và Phát triển – Sở Khoa học & Công nghệ Tp Đà Nẵng, Năm thứ 20 - sô 164/2011. Phần mềm của tác giả đã được triển khai tại một số bệnh viện tuyến Huyện – Tỉnh Quảng Bình.

Đề tài dự án

 1. EMS – Environment Monitoring System; The system includes two parts of hardware (a main board with environment sensors (pH, DO, Temperature) and monitoring software is connected to the board via RS232 port to collect data form sensor for scientific purposes.
 2. Research and development of security control system using multiple identification technology combined with biometric identification technology using radio frequency (RFID) based embedded systems.
 3. Subclinical Software for CLINITEK; This application provides a Connectivity Solution and Data Conversion for the CLINITEK urinalysis analyzer via RS232 port into a compatible data type with SQL database of eHospital.
 4. Voice Warning System for Driver; For beginner driver, they cannot perform the procedure early enough to ensure safety when driving because they do not remember or do not pay attention to the warning lights on vehicle status. This system is capable of controlling most of the components of the car such as door systems, lights, speed, air conditioning systems... and inform the driver of their status by voice that help driver given the appropriate action to ensure safety when driving.
 5. Active system for Environmental Monitoring Weather Station. WQMS – Wireless Queue Management System; The Wireless Queue Management System is designed to contact your customers or guests at banks, hospitals & other venues. Users do not have to look for customers or guests by shouting and waving hands. Customers or guests will be given a token number and can easily be notified when their attention is required. Users simply key in the token number and press send. Instantly the token number would be displayed on the LED display screen and alerting in the form of melody. The transmitter display provides message confirmation and ensures the user keys in the correct information every time. Queue number, counter number, can be displayed simultaneously on a LCD/Plasma TV via a software written using C#.

Giải thưởng

 1. Outstanding Advisor Award, 2018 InnovativeFPGA Global Design Contest. Intel & Terasic.
 2. Bằng khen Đã đạt giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạokỹ thuật Thành Phố Đà Nẵng lần thứ 13. Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 07 tháng 05 năm 2016 của Chủ Tịch UBND Thành Phố Đà Nẵng.
 3. Bằng khen Đã đạt giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành Phố Đà Nẵng lần thứ 13. Quyết định số 413/NQ KT ngày 12 tháng 04 năm 2016 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Thành Phố Đà Nẵng.
 4. Bằng khen Đã đạt giải khuyết khích Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2016. Quyết định số 6278/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Chủ Tịch UBND Thành Phố Đà Nẵng.
 5. Khen thưởng cho cán bộ có thành tích trong việc hỗ trợ học sinh tham gia Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh Trung học.Khen thưởng theo quyết định của Đại học Duy Tân.