Thông tin Giảng viên

Giảng viên

  • Lương Hà Quế Yên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Kiêm nhiệm: Giảng viên
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Thiết kế số
  • Email: luonghqueyen@dtu.edu.vn

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ 5/2014 đến 2/2016 Trung tâm Điện- Điện tử, Đại học Duy Tân, ĐN Chuyên viên
Từ 3/2016 đến này Khoa Điện- Điện tử, Đại học Duy Tân, ĐN Chuyên viên phòng thí nghiệm

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính Quy                                           

Thời gian đào tạo: từ 2009 đến 2014

Nơi học (trường, thành phố): Trường đại học Duy Tân

Ngành học: Kỹ Thuật Điện - Điện tử

Công trình nghiên cứu

TT

Tên CT, bài báo,tạp chí

Tác giả hoặc đồng tác giả công trình

Nơi công bố

Năm công bố

1

Thiết kế và thực hiện IP Core SHA-512 trên nền FPGA

Tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Duy Tân

2014

2

Thiết kế hệ thống bảo mật trên nền FPGA

Tác giả

Hộị thảo quốc gia lần thứ XVII

2014