Thông tin Giảng viên

Giảng Viên

 • Trần Lê Thăng Đồng
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức vụ: Trưởng Phòng Nghiên Cứu Điện - Điện Tử Với Doanh Nghiệp
 • Lĩnh vực nghiên cứu: IoT (Smarthome, Weather Station, Farming), Embedded System, Image Processing
 • Đặng Việt Hùng
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức vụ: Cán bộ nghiên cứu Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao, Đại học Duy Tân
 • Kiêm nhiệm: Giảng viên Khoa Điện - Điện Tử, Đại học Duy Tân
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử Viễn thông, Kỹ thuật vô tuyến, Khoa học máy tính
 • Phạm Quyền Anh
 • Học vị: Cao học viên
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Robotics và các hệ thống điều khiển tự động
 • Tạ Quốc Việt
 • Học vị: Cao học viên
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Kiêm nhiệm: Trợ giảng
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xác minh tối ưu thiết kế cho chip, FPGA và các hệ thống nhúng thời gian thực
 • Nguyễn Thanh Bình
 • Học vị: Master of Engineering
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm: Thạc Sỹ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học
 • Nguyễn Phạm Công Đức
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức vụ: Chuyên viên Phòng thí nghiệm
 • Kiêm nhiệm: Giảng Viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử, Tự động hóa
 • Lương Hà Quế Yên
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Kiêm nhiệm: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Thiết kế số
 • Trần Đức Dũng
 • Học vị: Cao học viên
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Kiêm nhiệm: Cán bộ nghiên cứu
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Truyền thông không dây.
 • NGUYỄN THANH HIẾU
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức vụ: Cán bộ nghiên cứu - Viện NC&PT CNC, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử viễn thông
 • LÊ NGỌC PHÚC
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức vụ: Nghiên cứu viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật vô tuyến, Điện tử viễn thông
 • Võ Hoàng Anh
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức vụ: Giảng Viên
 • Kiêm nhiệm: Chuyên viên trung tâm CEE – Trường Đại học Duy Tân – Đà Nẵng
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử - Viễn Thông
 • Đặng Ngọc Sỹ
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Điện-Điện tử, Trường Đại học Duy Tân
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin viễn thông
 • Nguyễn Văn Thọ
 • Học vị: Thạc sỹ
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vô tuyến cấu hình bằng phần mềm(SDR), Truyền thông hỗn loạn, Bảo mật lớp vật lý
 • Võ Nguyên Sơn
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Mạng không dây, mạng cảm biến không dây
 • Võ Tuấn
 • Học vị: Thạc sỹ
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tự động hóa
 • Huỳnh Bá Cường
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Kiêm nhiệm: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử viễn thông
 • Trương Văn Trương
 • Học vị: Thạc sỹ
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử viễn thông, Hệ thống nhúng
 • Nguyễn Thế Tâm
 • Học vị: Thạc sỹ
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điều khiển Robot, IoT, Điện tử công suất
 • Dương Tấn Quốc
 • Học vị: Thạc Sĩ
 • Chức vụ: Giảng Viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử công suất, Robot song song.
 • Nguyễn Hữu Nhân
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức vụ: Nghiên cứu viên
 • Kiêm nhiệm: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử công suất, Tự động hóa
 • Hoàng Ngọc Hà
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức vụ: Nghiên cứu viên
 • Kiêm nhiệm: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điều khiển hệ thống
 • Nguyễn Quang Sang
 • Học vị: Tiến Sĩ
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Truyền thông vô tuyến