Thông tin Giảng viên

Giảng viên

  • Huỳnh Bá Cường
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Kiêm nhiệm: Giảng viên
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử viễn thông
  • Email: cuonghuynh18590@gmail.com

Quá trình công tác

Thời gian     Nơi công tác      Công việc đảm nhiệm
Từ tháng 5/2014 đến nay    Khoa Điện- Điện tử Đại học Duy Tân       Chuyên viên kiêm nhiệm giảng viên

Quá trình đào tạo

 1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính Quy                                            Thời gian đào tạo: từ 2009 đến 2014

Nơi học (trường, thành phố): Trường đại học Duy Tân

Ngành học: Kỹ Thuật Điện - Điện tử

2. Sau đại học:

Hệ đào tạo: Chính Quy                                            Thời gian đào tạo: từ 2016 đến 2018

Nơi học (trường, thành phố): Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Ngành học: Kỹ Thuật Điện - Điện tử

3. Tập huấn chuyên môn:

-  Mechatronics Engineering Technology Courses (Training for Trainer) tại Purdue University, USA, 2019.

Công trình nghiên cứu

1. Thanh-Hieu Nguyen, Nguyen-Son Vo, Ba-Cuong Huynh, Hoang M Nguyen, De-Thu Huynh,” Joint time switching and rate allocation optimization for energy efficiency in wireless multimedia sensor networks”, Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom), 01/09/2017.

 2. Ba-Cuong Huynh, Nguyen-Son Vo,Thanh-Hieu Nguyen, Thanh-Duong Vu, and Trung Q. Duong, “Natural Disaster and Environmental Threat Monitoring System: Design and Implementation”, International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems (INISCOM2018), Sep. 8, 2018, HCMC, Vietnam.

3. Anand Nayyar, Cuong Huynh Ba, Nguyen Pham Cong Duc, and Ha Dac Binh , “Smart-IoUT 1.0_A Smart Aquatic Monitoring Network based on Internet of Underwater Things (IoUT)”, International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems (INISCOM2018), Sep. 8, 2018, HCMC, Vietnam.

4. Thi-Cuc Le,  Quang-Sang Nguyen,  Dinh-Long Nguyen,  Ba-Cuong Huynh,  The-Cong Dinh.” Design of public safety network and emergency alarm for smart trade centre”, Euro Alliance for Innovation (EAI),07/2018.