Đề tài Nafosted

Nghiên cứu bản chất của tính sắt điện, trạng thái trật tự từ và tương quan từ-điện trong các vật liệu đa pha điện từ dưới áp suất cao

Tên đề tài: Nghiên cứu bản chất của tính sắt điện, trạng thái trật tự từ và tương quan từ-điện trong các vật liệu đa pha điện từ dưới áp suất cao

Mã số: 103.02-2014.11

Thời gian thực hiện: 03/2015 - 03/2017

Đơn vị tài trợ: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Ngọc Toàn

Đơn vị chủ trì: Đại học Duy Tân

Các tin khác