Quá trình công tác

1) 1998-2002: Khoa Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

2) 2008-2013: Viện tái cấu trúc phân tử sinh học (institute of biomolecule reconstruction), đại học Sun Moon, Asan, Hàn Quốc

3) 2014- nay: Trung tâm Sinh học Phân tử, Đại học Duy Tân

Công trình nghiên cứu

Viết bằng tiếng Anh

 

 1. Nguyen Huy Thuan, Ramesh Prasad Pandey and Jae Kyung Sohng (2014) Recent advances in biochemistry and biological synthesis of avermectins and theirs derivatives. Applied Microbiology and Biotechnology, 98(18): 7747-7759.
 2. Nguyen Huy Thuan, Tokutaro Yamaguchi, Joo Ho Lee and Jae Kyung Sohng(2013) Characterization of sterol glucosyltransferase from Salinispora tropica CNB-440: potential enzyme for the biosynthesis of sitosteryl glucoside. Journal of enzyme microbial and technology. 10;52(4-5):234-40. DOI: 10.1016/j.enzmictec.2013.02.004.
 3. Nguyen Huy Thuan, Park Je Won and Jae Kyung Sohng (2013) Towards the production of flavone-7-O-glucopyranosides using Arabidopsis glycosyltransferase in Escherichia coli. Journal of process biochemistry. 48(11): 1744–1748. 
 4. Nguyen Huy Thuan and Jae Kyung Sohng (2013) Recent biotechnological progress in enzymatic synthesis of glycosides. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology. 40(12): 1329-1356. DOI 10.1007/s10295-013-1332-0.
 5. Nguyen Huy Thuan, Ramesh Prasad Pandey, Ta Thi Thu Thuy, Park Je Won and Jae Kyung Sohng (2013) Regiospecific production of myricetin-3-O-L-rhamnoside in Escherichia coli. Applied Biotechnology and Biochemistry. 171(8): 1956-1967. DOI 10.1007/s12010-013-0459-9.
 6. Nguyen Huy Thuan, Nagendra P. Kurumbang, Keshav K. Nepal, and Jae Kyung Sohng (2009) Cloning and expression of kanF and tobM1 (glycosyltransferases).  Journal of Biomolecule Reconstruction. 6, 92-98.
 7. Nguyen Huy Thuan, Gopal Prasad Ghimire and Jae Kyung Sohng (2009) Cloning and expression of a chimeric protein from dnrS and desVII. Journal of Biomolecule Reconstruction, 6, 197-201.
 8. Nguyen Huy Thuan and Jae Kyung Sohng (2010) Characterization of chimeric protein Streptomyces venezuelae DHS2001. Journal of Biomolecule Reconstruction, 7, 56-62.
 9. Nguyen Huy Thuan, Joo Ho Lee, and Jae Kyung Sohng (2011) Glycosylation of free sterol by whole-cell bioconversion in Escherichia coli. Journal of Biomolecule Reconstruction, 8, 10-16.
 10. Nguyen Huy Thuan, Le Thi Tuoi, Jae Gook Lee and Jae Kyung Sohng (2011) Glycosylation of morin in Escherichia coli. Journal of Biomolecule Reconstruction. 8, 141-147.
 11. Ramesh Prasad Pandey, Nguyen Huy Thuan, Niranjan Koirala and Jae Kyung Sohng (2012) Single-step deletion of glucose-6-phosphate dehydrogenase (zwf) gene from Escherichia coli BL21(DE3)/Δpgi chromosome. Journal of Biomolecule Reconstruction, 9, 146-154.
 12. Nguyen Huy Thuan, Nagendra P. Kurumbang, Keshav K. Nepal, Hei Chan Lee and Jae Kyung Sohng (2009) Characterization of KanF and TobM1 from Aminoglycosides. KSBB Spring Meeting and International Symposium, April 9-11. POSCO International Center, POSTECH, Pohang city, Republic of Korea (poster).
 13. Nguyen Huy Thuan and Jae Kyung Sohng (2010) Design and expression of chimeric protein glycosyltransferase from Streptomyces. Annual Summer Symposium of The Korean Society of Actinomycetes. Kangwon Marine Research Center, Kangwon City, Repulic of Korea (oral presentation).
 14. Nguyen Huy Thuan and Jae Kyung Sohng (2011) Glycosylation of free sterol by whole-cell bioconversion in the metabolic engineered Escherichia coli. 2011 Annual Summer Symposium of The Korean Society of Actinomycetes. Kangwon Marine Research Center, Kangwon City, Repulic of Korea (poster and oral presentation).
 15. Nguyen Huy Thuan, Le Thi Tuoi, Park Je Won and Jae Kyung Sohng (2012) Biosynthesis of Morin-3-O-rhamnoside in Escherichia coli. Annual Winter Symposium of Korea Society for Glycoscience. Changwon University, Changwon City, Republic of Korea (poster).
 16. Nguyen Huy Thuan, Park Je Won and Jae Kyung Sohng (2012) Biotechnological production of flavonoid glycosides in genetically engineered Escherichia coli. 4th Asian Communications of Glycobiology and Glycotechnology, Jeju, Repulic of Korea. International Convention Center, 28th October – 31st October, (poster).
 17. Nguyen Huy Thuan, Ju Yong Shin, Saurabh Battarai and Jae Kyung Sohng (2013) Development of glycosyltransferase as tool for glycodiversification of phenolic compound. Korea KMB's 40th Anniversary. July 3 - 5, International Symposium & Annual Meeting. Alpensia, Pyeongchang, Korea (poster).

 

Viết bằng tiếng Việt

 1. Nguyễn Huy Thuần, Lê Thành Đô, Lê Hữu Tuyến (2015) Ảnh hưởng của đặc điểm cấu tạo hóa học lên hoạt tính sinh học ở hợp chất flavonoid (submitted).
 2. Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Huy Thuần, Bùi Tiến Sỹ (2015) Dịch tễ học phân tử của virus viêm gan D. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Duy Tân, 4(13), 135-142.
 3. Nguyễn Huy Thuần, Lê Thành Đô, Nguyễn Trường Khoa, Vũ Thị Thu Hằng (2015) Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong sinh tổng hợp chất trao đổi thứ cấp ở xạ khuẩn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Duy Tân, 4(13), 28-39.
 4. Nguyễn Huy Thuần, Nguyễn Minh Hùng (2014) Ứng dụng công nghệ sinh học nhằm tăng sinh hợp chất trao đổi thứ cấp có hoạt tính sinh học ở xạ khuẩn. Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ Duy Tân. 2 (11), 74-85.
 5. Nguyễn Huy Thuần (2014) Ứng dụng công nghệ sinh học trong sinh tổng hợp một số hợp chất flavonoid glycosides có hoạt tính y dược học. Hội nghị Khoa học – Công nghệ toàn quốc các trường Y-Dược lần thứ 17, Học viện Quân Y, Hà Nội, trang 573-578.
 6. Đoàn Duy Thanh, Nguyễn Huy Thuần, Nguyễn Thanh Toàn, Đỗ Năng Vịnh (2003).  Nhân giống hoa Hồng môn (Anthurium andreananum) bằng kỹ thuật phôi vô tính, Kỷ yếu hội nghị Công nghệ Sinh học quốc gia, khách sạn Thành Công, Hà Nội, trang 967-970.
 7. Vũ Thành Lâm, Nguyễn Huy Thuần, Trần Dụ Chi, Dương Đức Tiến (2003 - 2004). Đặc điểm hình thái của một số chủng vi tảo nước ngọt Scenedesmus phân lập từ hồ Hoàn kiếm, Hà Nội. Tạp chí Di truyền học và Ứng dụng. Số đặc biệt: Công nghệ sinh học, trang 160-164.
Đề tài, dự án khoa học

1) Chủ nhiệm đề tài “Sinh tổng hợp và tối ưu sản xuất một số hợp chất flavonoid glycosides ở vi khuẩn Escherichia coli bằng các thuật toán quy hoạch thực nghiệm tối ưu” do quỹ IFS (Thụy Điển) tài trợ, mã số F/5547-1, thời gian thực hiện: 2014-2015.

2) Chủ nhiệm đề tài "Thiết lập hệ thống kép sinh tổng hợp một số hợp chất phenol glycoside ở vi khuẩn Escherichia cải biến di truyền" do quỹ Nafosted tài trợ, mã số 106-NN.02-2014.25, thời gian thực hiện 2015-2018.

 

 

Các giải thưởng

Giái nhất báo cáo khoa học và bằng khen tại hội nghị Khoa học Công nghệ trẻ các trường Y-Dược toàn quốc, Học viện Quân Y, Hà Nội, tháng 5, 2014.