Sinh viên vượt khó

Trương Lê Hoài Trang

Trương Lê Hoài Trang 01/10/2003 Nữ

Sinh viên khuyết tật nhưng có tinh thần vượt khó học giỏi