Kết quả học tập

Danh K23CĐ đã hoàn thành môn GDQP-AN (20/08/2019)

File đính kèm :

Danh D23 đã hoàn thành môn GDQP-AN (20/08/2019)

File đính kèm :

Danh T22 đã hoàn thành môn GDQP-AN (20/08/2019)

File đính kèm :

Danh sách sinh viên khóa k21 đã hoàn thành môn GDTC BỔ SUNG (20/08/2019)

File đính kèm :

Danh sách sinh viên khóa D24B đã hoàn thành môn GDTC (20/08/2019)

File đính kèm :

Danh sách sinh viên T22 Nợ môn GDTC (20/08/2019)

File đính kèm :

Loading data...

Thời khóa biểu

Loading data...

Kết quả học tập