CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

chủ đề: Thẻ ngân hàng

  • Duyệt theo:
1 Mã hóa cơ sở dữ liệu là cách tối ưu để bảo vệ thông tin / Hương Giang // Thị trường tài chính tiền tệ .- 2018 .- Số 22(511) .- Tr. 27-28 .- 332.12

Bài viết điểm lại tóm tắt các thông tin có liên quan, quan điểm của các bên và nêu giải pháp để bảo vệ thông tin người dùng thẻ.

3 Các nhân tổ ảnh hưởng đến dự định và quyết định sử dụng thẻ ngân hàng: cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu lý thuyết / Phạm Nguyễn Thị Hoàng Hoa, Lê Dân, Đường Thị Liên Hà // Ngân hàng .- 2016 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 46-48 .- 332.12

Bài viết dựa vào thuyết hành động hợp lý (TRA), thuyết hành vi kế hoạch (TPB), thuyết chấp nhận công nghệ (TAM) và thuyết chấp nhận thương mại điện tử (E-CAM) để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến dự định và quyết định sử dụng thẻ ngân hàng ở VN .

4 Thanh toán thẻ phát triển nhanh hướng dần đến bền vững ở Việt Nam / Dương Hồng Phương // Tạp chí Ngân hàng .- 2014 .- Số 13 tháng 7/ 2014 .- Tr. 17-21 .- 332.12

Bài viết này đề cập đến 4 vấn đề sau: Phát triển nhanh về số lượng thẻ gây lãng phí và kém hiệu quả; Những văn bản pháp lý hiện hành của NHNN điều chỉnh hoạt động thanh toán thẻ ở Việt Nam; Củng cố hoạt động chuyển mạch thẻ qua POS – hướng phát triển bền vững của thanh toán thẻ ở Việt Nam; Hướng tới xây dựng, triển khai áp dụng bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa – góp phần củng cố tính bền vững của thị trường Thẻ Việt Nam.

5 Thị trường thẻ ngân hàng: Những bước phát triển vượt bậc / Trương Thị Hồng // .- 2005 .- tr. 16 .-

Tổng quan về thị trường thẻ ngân hàng ở Việt Nam: Thứ nhất: Số lượng thẻ phát hành tăng rất nhanh; Thứ hai: Hệ thống máy rút tiền tự động được các ngân hàng lắp đặt nhiều hơn; Thứ ba: Về công dụng thẻ được nâng lên rất nhiều; Thứ tư: Về các loại thẻ phát hành ngày càng đa dạng; Thứ năm: Có sự liên kết giữa các ngân hàng thẻ.