CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

chủ đề: Thương hiệu

  • Duyệt theo:
21 Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu bán lẻ tại Việt Nam / TS. Phạm Hùng Cường // Nghiên cứu kinh tế .- 2017 .- Số 3(466) tháng 4 .- Tr. 18-25 .- 658.82

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng thương hiệu bán lẻ ở VN và đề xuất một số kiến nghị nâng cao chất lượng xây dựng thương hiệu đối với các nhà bán lẻ.

22 Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu và dự định mua: Trường hợp thương hiệu Heineken tại thị trường bia Việt Nam / Trần Trung Vinh, Lê Văn Huy, Trần Thị Kim Phương // Kinh tế và phát triển .- 2017 .- Số 237 tháng 3 .- Tr. 83-94 .- 658.827

Nghiên cứu này này nhằm kiểm định mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu và dự định mua – nghiên cứu thực tiễn đối với thương hiệu Heineken tại Việt Nam. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính với một mẫu gồm 322 khách hàng, kết quả cho thấy rằng: (1) nhận biết thương hiệu có tác động thuận chiều đến chất lượng cảm nhận, liên tưởng thương hiệu và dự định mua; (2) chất lượng cảm nhận, liên tưởng thương hiệu đều có ảnh hưởng tích cực đến trung thành thương hiệu và dự định mua; (3) trung thành thương hiệu có sự ảnh hưởng trực tiếp, tích cực đến dự định mua. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài báo cũng đề xuất hàm ý chính sách cho các nhà quản trị.

23 Một số mô hình xây dựng giá trị thương hiệu bán lẻ / Phạm Hùng Cường // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2017 .- Số 489 tháng 3 .- Tr. 87-89 .- 658.827

Giới thiệu một số mô hình xây dựng gia trị thương hiệu, đặc biệt là giá trị thương hiệu bán lẻ đang trơt nên vo cùng quan trọng đối với cả học giả và nhà quản lý.

24 Tác động của trải nghiệm thương hiệu đến quan hệ thương hiệu - Ứng dụng cho ngành bán lẻ / Phạm Thị Lan Hương & Ngô Thị Hồng // Phát triển kinh tế .- 2016 .- Số 12 tháng 12 .- Tr. 82-100 .- 658.827

Đề cập đến những lí luận về trải nghiệm thương hiệu, mối quan hệ giữa trải nghiệm thương hiệu với quan hệ thương hiệu, mô hình và thang đo trải nghiệm thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ.

25 Gắn kết với cộng đồng thương hiệu trực tuyến và vai trò trung gian trong mối quan hệ của khách hàng với thương hiệu / Võ Thị Ngọc Thúy // Phát triển kinh tế .- 2016 .- Số 10 tháng 10 .- Tr. 56-75 .- 658.827

Với sự phát triển của mạng xã hội, thay vì nỗ lực duy trì mối quan hệ với từng khách hàng, cộng đồng thương hiệu trực tuyến là giải pháp mới cho doanh nghiệp (DN). Nghiên cứu này mở rộng lí thuyết của chủ đề với giả thuyết vai trò trung gian gắn kết của khách hàng với cộng đồng thương hiệu từ quá trình tham gia vào cộng đồng thương hiệu đến gắn kết và ý định trung thành với thương hiệu. Bên cạnh đó, nghiên cứu lần đầu tiên kiểm định tác động gián tiếp của niềm tin thương hiệu đến gắn kết và ý định trung thành với thương hiệu thông qua gắn kết của khách hàng với cộng đồng thương hiệu. Kết quả nghiên cứu với 640 thành viên cộng đồng thương hiệu các nhãn hiệu thực phẩm chức năng VithairPlus, Younger, FiliformBerry tại VN (thời gian khảo sát từ tháng 3 đến tháng 6/2016) đã khẳng định các giả thuyết đặt ra. Đặc biệt gắn kết với cộng đồng thương hiệu đóng vai trò trung gian toàn phần của 3 trong 4 mối quan hệ trên. Từ đó mở ra những hàm ý cho DN để quản lí hiệu quả phương thức truyền thông này.

26 Nghiên cứu sử dụng đại sứ thương hiệu trong hoạt động quảng cáo / Nguyễn Hải Ninh // Nghiên cứu Kinh tế .- 2016 .- Số 11 (462) tháng 11 .- Tr. 26-33 .- 658.872

Nghiên cứu hiệu quả của việc sử dụng người nổi tiếng làm đại sứ thương hiệu trong các chương trình quảng cáo và đề xuất hàm ý giải pháp cho các doanh nghiệp khi triển khai sử dụng người nổi tiếng trong quảng cáo.

27 Tác động của ấn tượng thương hiệu đến ý định lựa chọn ngân hàng của khách hàng / Hoàng Hải Yến, Nguyễn Thị Hồng Nhung & Cao Ngọc Thủy // Phát triển kinh tế .- 2016 .- Số 7 tháng 7 .- Tr. 2-25 .- 658.87

Đo lường vai trò của các thành phần tạo nên ấn tượng thương hiệu và tác động đến ý định lựa chọn ngân hàng để giao dịch của khách hàng (hiện tại và tiềm năng). Tác giả thực hiện khảo sát 362 khách hàng hiện tại và tiềm năng của 9 ngân hàng thương mại (NHTM) VN tại TP.HCM từ tháng 5/2015.

28 Các yếu tố tác động đến định vị thương hiệu của ngân hàng bán lẻ Việt Nam / PGST.TS. Trần Hoàng Ngân, ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung // Ngân hàng .- 2016 .- Số 12 tháng 6 .- Tr. 10-17 .- 332.169

Tổng hợp và phân tích sự phát triển trong nhận thức về định vị thương hiệu, vị thế và vai trò của định vị thương hiệu trong quá trình xây dựng thương hiệu, đồng thời, dựa vào phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn sâu các chuyên gia, nhà quản lysthuwowng hiệu của một số nhóm ngân hàng bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh.

29 Định giá thương hiệu với cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam / ThS. Lê Danh Lượng // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2016 .- Số 473 tháng 7 .- Tr. 101-103 .- 658.827 950

Cung cấp những kiến thức về định giá thương hiệu được tập hợp từ các nguoonfkhacs nhau, phân tích những kinh nghiệm định giá thương hiệu, từ đó đưa ra một số khuyến nghị có tính chất gợi mở cho công việc định giá thương hiệu khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

30 Định vị thương hiệu khách sạn khu vực ven biển / Reno Mueller // Du lịch .- 2016 .- Số 6 tháng 6 .- Tr. 42-43 .- 910.202

Trình bày cách xây dựng thương hiệu khách sạn – góc nhìn tổng thể; Bức tranh khách sạn khu vực ven biển Việt Nam.