CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

chủ đề: Kế toán

  • Duyệt theo:
1 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu mới khiến thị trường tăng thêm "ảo tưởng" về Apple / Nguyễn Thị Bình // .- 2012 .- Số 10 .- Tr. 30-33, 39 .- 657

Làm rõ nguyên tắc ghi nhận doanh thu tiêu thụ iPhone trước đây của Apple và chuẩn mực kế toán doanh thu mới ra đời “Luật mới của Apple”.

2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lụa chọn dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Quyết Thắng, Hoàng Thị Thúy Ngọc // .- 2018 .- Số 13 .- Tr. 419-425 .- 657

Kể từ khi hình thành và phát triển cho đến nay, thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và đạt những thành tựu quan trọng. Bằng phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh, đánh giá độ tin cậy Cronbachs Alpha, kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy đã được sử dụng. Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, để từ đó đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Gò vấp - thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng bởi 6 yếu tố, bao gồm: Sự hỗ trợ, Năng lực, Độ tin cậy, Chi phí, Sự giới thiệu và Tính hữu hình. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý nhằm nâng cao khả năng quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Gò vấp - thành phố Hồ Chí Minh.

3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tự nguyện áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam / Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Lê Vân Khanh // .- 2018 .- Số 13 .- Tr. 412-418 .- 657

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tự nguyện áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) tại các doanh nghiệp Việt Nam và mức độ tác động của từng nhân tố đến quá trình tự nguyện áp dụng IFRS. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố: quy mô doanh nghiệp, lĩnh vực ngành nghề kinh doanh và cơ cấu vốn đầu tư là những nhân tố tác động đến quá trình tự nguyện áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên với loại hình doanh nghiệp lớn còn bị ảnh hưởng bởi nhân tố hình thức sở hữu. Từ kết quả của nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra những kiến nghị, hàm ý có liên quan nhằm đẩy nhanh quá trình tự nguyện áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp trước lộ trình bắt buộc áp dụng của Bộ Tài chính.

4 Đánh giá chung về thực trạng kế toán thanh toán với người bán tại các công ty may và phương hướng hoàn thiện / Trần Phương Thúy // .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 299-302 .- 658

Thanh toán với người bán là phần hành kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng trong một doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp thương mại như các công ty may. Nhìn chung, hiện nay, các công ty may đang thực hiện khá tốt công tác kế toán thanh toán với người bán, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Bài viết này đưa ra những hạn chế và hệ thống giải pháp để các công ty may sẽ tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

5 Hoàn thiện tổ chức kế toán tại các doanh nghiệp dược / Nguyễn Thị Hoàn // .- 2019 .- Số 2 .- Tr. 462-466 .- 657

Xuất phát từ thực tế tổ chức kế toán tại các công ty dược chưa phát huy hết vai trò phục vụ cho quản lý sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, vẫn còn rất nhiều bất cập như vẫn còn hiện tượng vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm, chứng từ được lập chưa đảm bảo tính kịp thời, việc ghi sổ được hạch toán sai tài khoản. Do đó, việc nghiên cứu đề tài “Công tác tổ chức kế toán trong các doanh nghiệp dược” đang là một đòi hỏi cấp thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tế.

6 Các nhân tố tác động đến việc lựa chọn chính sách kế toán của doanh nghiệp ngành Thép khu vực phía Nam Việt Nam / Trần Phước, Nguyễn Thị Huyền // .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 386-391 .- 657

Đối với doanh nghiệp ngành Thép, việc lựa chọn chính sách kế toán phù hợp để đo lường, ghi nhận và trình bày báo cáo tài chính còn nhiều trăn trở và phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố liên quan. Chính vì vậy, bài viết nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố tác động, mức độ tác động của các nhân tố đến việc lựa chọn chính sách kế toán đối với doanh nghiệp ngành Thép. Kết quả chỉ ra có 6 nhân tố, gồm: (1) Môi trường kinh doanh, (2) Chính sách thuế, (3) Chi phí môi trường, (4) Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, (5) Trình độ và năng lực nhân viên, (6) Hiệu quả kinh doanh có tác động đến việc lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp ngành Thép.

7 Nghiệp vụ kế toán phát hành giấy tờ có giá tại Ngân hàng Thương mại / Nguyễn Thúy Hằng // Kế toán & Kiểm toán .- 2019 .- Số 190 .- Tr. 71-73 .- 657

Trình bày nghiệp vụ kế toán huy động tiền qua phát hành giấy tờ có giá; kế toán nghiệp vụ huy động vốn tại các ngân hàng thương mại.

8 Phát triển các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán – kiểm toán trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam / Hoàng Thanh Hạnh // Tài chính doanh nghiệp .- 2019 .- Số 9 .- Tr. 18-21 .- 657

Trình bày vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa cung cấp dịch vụ kế toán - kiểm toán và tiềm năng phát triển của thị trường này, qua đó đề xuất một số giải pháp phát triển doanh nghiệp cung ứng dịch vụ kế toán - kiểm toán trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

9 Nghiệp vụ kế toán phát hành giấy tờ có giá tại ngân hàng thương mại / Nguyễn Thúy Hằng // Kế toán & Kiểm toán .- 2019 .- Số 190 .- Tr. 71-73 .- 657

Trình bày nghiệp vụ kế toán huy động tiền qua phát hành giấy tờ có giá; Kế toán nghiệp vụ huy động vốn tại các ngân hàng thương mại.

10 Tác động của cách mạng 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam / Lê Thủy Tiên // Kế toán & Kiểm toán .- 2019 .- Số 191 .- Tr. 62-63 .- 657

Đề cập đến lợi ích và thách thức với ngoài làm kế toán, kiểm toán và một số giải pháp đề xuất.