CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

chủ đề: Viễn thông

  • Duyệt theo:
2 Phân tích động cột ăng ten bằng kỹ thuật Rayleigh-Ritz / Đỗ Cao Phan, Lê Văn Hưng, Nguyễn Huy Cung // Xây dựng .- 2017 .- Số 8 .- .- 621.38

Bằng kỹ thuật Rayleigh-Ritz và phương trình Lagrange, bài báo mô tả cách tính dao động riêng của một kết cấu liên tục dựa trên một hệ thống các phương trình vi phân tuyến tính cáp hai. Phương pháp này sẽ được áp dụng để phân tích dao động riêng của một cột ăng ten viễn thông.

3 Giám sát của nhà nước đối với ngành viễn thông ở Cộng hòa Liên bang Đức / ThS. Trịnh Thị Hiền // Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2017 .- Số kỳ 1 tháng 2 .- Tr.57 – 61 .- 621

Phân tích giám sát của nhà nước đối với ngành viễn thông ở CHLB Đức và cơ sở pháp lý của giám sát viễn thông ở CHLB Đức.

4 Hệ thống MSS/ATC: Tình hình triển khai và những thách thức / ThS. Nguyễn Viết Minh // Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 3/2014 .- Tr. 23-28. .- 621

Giới thiệu tóm tắt về tình hình triển khai hệ thống MSS/ATC và một số thách thức phát sinh trong quá trình tích hợp phân đoạn mặt đất và vệ tinh.

5 Ứng dụng thiết bị cảm biến trong hệ thống giám sát môi trường / KS. Hoàng Anh // Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 3/2014 .- Tr. 53-58. .- 621

Đề cập việc sử dụng các thiết bị sensor, kết hợp với hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) trong một số ngành, lĩnh vực có khả năng triển khai cao và hiệu quả tác động đến đời sống kinh tế - xã hội rất lớn. Qua đó, thấy được tiềm năng ứng dụng hạ tầng ICT trong việc mở rộng phạm vi và đối tượng ứng dụng thiết thực trong đời sống xã hội mà Việt Nam có thể triển khai rộng rãi trong thời gian tới.